EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

PARANTEZ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

EĞİTİM DOSYASI

 • GİRİŞ METNİ
 • EĞİTİMLERİMİZ
 • EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ
 • BÜTÜNSEL ALGI VE ANLAYARAK HIZLI OKUMA
 • EMPATİK İLETİŞİM
 • KURUMSAL VE BİREYSEL İLETİŞİM İLE DAVRANIŞ MODELLERİ
 • MÜŞTERİ İLETİŞİMİ
 • İLETİŞİM VE MOTİVASYON
 • FARKLILIK VE FARKINDALIK
 • GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİLİK MODELLERİ
 • İNOVASYON VE ARGE
 • KOÇLUK DESTEKLİ PROFESYONEL YÖNETİM TEKNİKLERİ VE LİDERLİK
 • YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK EĞİTİMLERİ
 • YÖNETİCİ YETKİNLİKLERİ VE YÖNETSEL DAVRANIŞLAR
 • TAKIM ÇALIŞMASI VE TAKIM LİDERLİĞİ
 • TAKIM LİDERLERİ İÇİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ VE MÜZAKERE TEKNİKLERİ
 • SATIŞ BECERİLERİ GELİŞTİRME
 • TELEFONDA SATIŞ (TELE MARKETİNG) TEKNİKLERİ
 • SATIŞ RAPORLAMA TEKNİKLERİ
 • FİNANSAL ÜRÜN SATIŞI
 • FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS
 • TAHSİLAT ZORLUKLARI ve YÖNETME BECERİLERİ
 • RAPORLAMA ve RAPOR SUNUM TEKNİKLERİ
 • BAYİLİK VE BAYİ YÖNETİMİ
 • BÜTÇELEME VE BÜTÇE YÖNETİMİ
 • HEDEFLERLE YÖNETİM
 • HEDEF BELİRLEME VE SONUÇ ALMA
 • GÖREV DEVRETME VE DELEGASYON
 • İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ
 • MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ve MÜŞTERİ ANALİZ TEKNİKLERİ
 • MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİNİ VE İTİRAZLARINI KARŞILAMA
 • PROBLEM ÇÖZME VE KARAR ALMA TEKNİKLERİ
 • ZOR İNSANLARLA BAŞA ÇIKMA
 • ÇATIŞMA YÖNETİMİ
 • ETKİLİ SUNUM TEKNİKLRİ
 • TOPLANTI VE ZAMAN YÖNETİMİ
 • STRES YÖNETİMİ
 • REFERANSLARIMIZ

Sayın yetkili,

Parantez Eğitim, verdiği hizmetlerle farkındalık yaratmak ve yaşam boyu sahip olabileceğiniz beceriler kazandırmak düşüncesiyle kurulmuştur.

Sürdürülebilir ve geleceği tasarlayan bir iş anlayışı ile yapılandırdığımız eğitim modüllerinin tümünde, deneyimli ve sektörel bilgileri en ileri düzeyde olan eğitmenler ile hizmet vermekteyiz.

Kurumunuz ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, sizin için hazırladığımız eğitim hizmetlerimize ilişkin açıklamaları aşağıda bulabilirsiniz.

Eğitimlerimizin her biri ile ilgili detaylı bilgiyi talebiniz doğrultusunda tarafınıza sunabiliriz.

Saygılarımızla,

 

EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ

EĞİTİMİN KONUSU:

Bu eğitimde katılımcılar, yetişkin eğitiminin temel ilkelerini kavrayabilecek, yetişkin eğitimiyle öğrenme bağlamı arasında bağ kurabilecek, eğitim ihtiyaç analizi oluşturabilecek ve uygulayabilecek, etkin bir eğitim programı içeriği ve görsel malzemesi tasarlayabilecek, eğitim sunumunda nelere dikkat etmesi gerektiğinin farkına varabilecek, zor katılımcılarla başa çıkabilecek, katılımcı merkezli, akılda kalıcı ve zevkli bir eğitim programı dizaynının ve sunumunun nasıl yapılacağının farkındalığını yaşayabilecek ve eğitim sonrası etkin bir değerlendirmenin nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi olabileceklerdir.

İÇERİK:

 • Yetişkin nasıl öğrenir?
 • Görsel, İşitsel, Kinestetik Öğrenme ve Hatırlama
 • Uygulama Çalışması; Davranış testi
 • Öğrenme Yöntemleri
 • Anlatım yöntemi
 • Tartışma yöntemi
 • Gösteri yöntemi
 • Örnek olay yönetimi – Case Study
 • Dramatize etme yöntemi – Roll – Play
 • Eğitimde Yetişkinin Özellikleri
 • Yetişkin Öğrenmede Anlatım Dinamikleri
 • Neden – Sonuç İlişkisi
 • Problem – Çözüm
 • Eğitmen Yetkinlikleri
 • İletişim Becerisi
 • Etkin Dinleme
 • Anlatım ve Doğru Sözcükler
 • Beden Dili
 • Katılımcılarla Eşleşme ve Ahenk
 • İlgiyi Canlı Tutma, uyutmama
 • Özgüven ve Sakinliği Koruma
 • İnteraktif Yaklaşım ve Soru Sorma,
 • Açık Uçlu ve Kapalı Uçlu Sorular
 • Soru Alma ve Zor Sorularla Başa Çıkma
 • Zor Katılımcıları Yönetme
 • Eğitim’de Zamanı Etkin Kullanma
 • Eğitim’de İçerik Hazırlama Yöntemi,
 • Uygulama; Zihin Haritası ve İçerik Oluşturma
 • Eğitim İhtiyaç Analizi Sonuçları ve  Sunulan  Eğitim İçeriğinin Önemi
 • Eğitim de Fiziki Ortam ve Eğitici Davranışları
 • Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri
 • Vaka çalışmaları planlaması
 • Oyun ve oyun ile öğretme sanatı
 • Etkili sunumda power point siz sunum yöntemleri
 • Etkili Sunumda Sözlü İletişimin Önemi,
 • Etkili Sunumda Sözsüz İletişimin Önemi,
 • Görsel Sunum Teknikleri
 • Sunum Metninin Hazırlanması
 • Sunumda Animasyon, Film ve Görsellerin Kullanım Özellikleri
 • Sunumda Kullanılan Şablonların Önemi
 • Sunulan Konulara Uygun Şablon Seçimi
 • Kullanılacak Metin ve Görsel Dengesini Saptama
 • Yazı Tipi Boyutu, Stili ve Fontu Seçerken Nelere Dikkat Ederiz?
 • İstatistik, Akış Şeması ve Grafiklerin Sunuma Yerleştirilmesi
 • Eğitim Kitapçığı Hazırlanması
 • Eğitim Sonuçlarını Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

 

EĞİTİMİN SÜRESİ: 2 Gün

BÜTÜNSEL ALGI VE ANLAYARAK HIZLI OKUMA

EĞİTİMİN KONUSU:

Bütünsel Algı ve Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi ile hedefimiz; eğitimi alanların yaşam boyu sahip olacağı bir alışkanlık kazanarak hayatlarını kolaylaştırmaktır.

Günümüzde, gelişen teknoloji sayesinde insanlık tarihinin tamamı boyunca üretilen bilgi miktarı son 10 yılda iki katına çıktı ve bu hız hiç azalacak gibi görünmüyor.

Üstelik olanca hızıyla artmaya devam eden bu bilgiye internet sayesinde ulaşmak son derece kolay.

Fakat 21. yüzyılın bilgiyi kullanma çağı olduğunu düşünürsek, bilgiye kolay ulaşmanın tek başına yeterli olmadığını, bilgiyi hızlı bir şekilde okuyarak içselleştirmenin son derece önemli olduğunu görmekteyiz. İşte bu sebeple çağımızda Anlayarak Hızlı Okumak bir ayrıcalıktan çok kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Hızlı okumak, güçlü göz kasları ve geniş görme alanı birçok sektörde, hem iş gücü açısından verimlilik hem de zamandan tasarruf sağlayacaktır.

Bu düşünce ile programladığımız Bütünsel Algı ve Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi eğitimimizden yararlanan kişiler aldıkları eğitim sonunda; zamanlarını çok daha verimli programlayabilecek, bütünsel algı becerisini geliştirecek, okuma alışkanlığını güçlendirecek, dikkat ve konsantrasyon düzeyinde artış sağlayacak, anlayarak okuma hızını en az 2-3 katına çıkararak mail, rapor, yazışma vb. mesleki okumalarını daha kısa sürede bitirecek ve böylece iş performansını olumlu yönde etkileyecektir.

İÇERİK:

Temel Kavramlar: Anlayarak Hızlı Okuma

 • Stratejik ve Rekabetçi Bir Unsur Olarak: Anlayarak Hızlı Okuma
 • Bireysel Performans Ölçümü: Okuma – Anlama – Algılama Hızı
 • Okuma Frenleri ve Nedenleri
 • Okuma ve Anlama Süreçleri
 • Göz – Beyin Potansiyeli
 • Anlayarak Hızlı Okuma Eğitiminin Kısa ve Uzun Süreli Yararları

Anlayarak Hızlı Okuma Temel Uygulamaları

 • Göz Kaslarının Güçlendirilmesi Temel Egzersizleri
 • Bütünsel Algının Artırılması Temel Egzersizleri
 • Görme Alanı Genişletme Temel Egzersizleri
 • Algılama Hızı Temel Egzersizleri
 • Dikkat Süresinin Kontrolü
 • Problem Çözme, Düşünme Egzersizleri

Grup Çalışması

 • Öğrenilen çalışmaların içselleştirilmesine yönelik grup çalışmaları

Anlayarak Hızlı Okuma Geliştirilmiş Teknikler

 • Göz Kaslarının Güçlendirilmesi Geliştirilmiş Egzersizler
 • Bütünsel Algının Artırılması Geliştirilmiş Egzersizler
 • Görme Alanı Genişletme Geliştirilmiş Egzersizler
 • Algılama Hızı Geliştirilmiş Egzersizler
 • Dikkat Süresinin Kontrollü Geliştirilmesi
 • Problem Çözme, Düşünme Geliştirilmiş Egzersizler

Stratejik Öğrenme Teknikleri

 • Katılımcıların Yanlış Öğrenme Stratejilerinin Neden ve Sonuçları
 • Okuma Hızının Öğrenmeye Etkisi
 • Hızlı ve Doğru Öğrenme Stratejileri

EĞİTİMİN SÜRESİ: 2 Gün

TEMEL İLETİŞİM BECERİLERİ ve EMPATİ TAKIM ÇALIŞMASI

EĞİTİMİN KONUSU:

Bu eğitim ile katılımcıların; etkili iletişim tekniklerini öğrenmelerini, bu sayede iş hayatının ve günlük hayatın stresinden kurtulmasını, sağlıklı bir şekilde hedef belirlemelerini, başarılı ve mutlu bir hayata kavuşmaları için gerekli motivasyonu kazanmalarını amaçlıyoruz.

Eğitim kapsamında, takım çalışmasının işletmelerdeki verim artışına etkisi üzerinden hareket edilerek empatik iletişimi de ön plana alan bir eğitim tasarımı yapılmaktadır.

Takım iletişim uygulamaları ve empati düzeyi yüksek vaka çalışmaları ile desteklenen eğitimin, çeşitli görsel ve işitsel araçlarla kalıcı etki yaratması amaçlanmaktadır.

İÇERİK :

 • İletişim Nedir?
 • İletişim Çeşitleri
 • Empatik İletişim Nedir?
 • Empati Basamaklan
 • Empatide sen dili ve ben dili nerede kullanılır?
 • Empati İle İletişim Eğitimi
 • Neler empatiyi engeller?
 • Önyargı ve empati
 • İletişimde Uyum ve Ahenk
 • Kaliteli iletişim kavramına bakışı
 • Sözsüz İletişim
 • Beden Dilinin Etkin Kullanımı
 • İletişim Tarzımız
 • İletişim Engelleri ve Aşma Yolları
 • Kazan-Kazan İlkesi
 • Yanlış Dinleme
 • Etkin Dinleme
 • Etkin ve Empatik Dinleme Teknikleri
 • Soru Sorma İlkeleri
 • Eleştiride Sandviç Metodu
 • Duygusal Kredi Hesabı
 • Farklı İnsan Kişilikleri ve Özellikleri
 • Kişilik Tiplerine Göre İletişim
 • Davranışsal iletişim
 • Karşılama ve uğurlama teknikleri
 • İnsanların Dünyayı Algılama Biçimleri
 • Algılama Biçimlerine Göre İletişim

KURUMSAL DAVRANIŞTA İLETİŞİM VE MOTİVASYON

 • Motivasyon nedir?
 • İnsanları motive eden etkenler
 • Yönetimde Motivasyon
 • Kurum kuralları ile hareket edebilme
 • Kuruluşun iletişiminde kurum kültürünün önemi
 • Motivasyon bozabilen takım ilişkileri
 • Takımlarda motivasyon İletişimin motivasyona etkisi
 • Motivasyon Engelleri
 • Motivasyon Teorileri
 • Güncel Motivasyon Teknikleri

SESLİ İLETİŞİM

 • Ses tonu, beden dili
 • Duymak ile dinlemenin farkı
 • Sesi konuşturmak
 • Yüz yüze olmayan durumlarda insanları etkileyen unsurlar

EĞİTİMİN SÜRESİ: 2 Gün

KURUMSAL VE BİREYSEL İLETİŞİM İLE DAVRANIŞ MODELLERİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN KONUSU:

Yoğun iş temposunun ve bazen de kentsel nedenlerin oluşturduğu birçok etken, işyerinde verimliliği ve bağlı olarak satışları, müşteri ilişkilerini, bununla beraber de karlılıkları oldukça etkilemektedir.

Kurumların ve işletmelerin var oluş sebepleri arasında karlılık kavramı olduğu kadar, kurumun gelecek yıllarda marka değerine ulaşması ve ekonomik yaşamda hedeflerine yaklaşabilmesi de önem arz etmektedir.

Kurumsallığın bir iş anlayışı olarak benimsendiği firmalardaki iş akım planlarının düzgün işlemeyişi veya işletilemeyişinin de birçok sorunu büyütmekte olduğu görülebilmektedir.

Türkiye’de kurulu işletmelerin, küreselliğin de getirdiği global ekonomiye yönelmedeki hızlı gidişin de yarattığı değişim ve dönüşüm planlamalarındaki gecikmelerin de, motivasyonel değerlerin düşüklüğüne bağlanabilmektedir.

 

Reel konulara bağlı olarak işlenecek eğitimde, kurum içi ve dışı davranış modelleri, tutum ve davranışların özellikleri gibi ana temaya uygun olarak aşağıdaki içeriğe odaklanılarak uygulamalar yapılacaktır.

Eğitimin uygulama bölümünde muhtelif video gösterimleri, vaka çalışmaları, test uygulamaları ve rol-play çalışmaları ile interaktif bir model uygulanacaktır.

İÇERİK:

 • Kurumsallık neden önemlidir?
 • Kurum ve kurum kültürü
 • Kurum ve marka yaratma, markanın önemi

İşyerinde davranış modelleri

 • İş yerinde ne tür sorunlar yaşıyorsunuz
 • Motivasyon nedir?
 • Pozitif ve negatif motivasyon
 • Çalışanların motivasyonunu etkileyen nedenler
 • Motivasyon teorileri
 • Geri bildirimdeki sorunlar
 • Çalışanların beklentilerini anlama ve karşılama
 • İşyerinde motivasyon arttırıcı önlemler
 • Zaman yönetimi ve zaman kaybının maliyeti

Zaman Planlama Rehber

Zaman Planlama Süreci

Günü Planlamak

Zaman Yönetim Organizasyonu

Yaratıcı olmak

Zaman Üreticilerinin Alanları (telefon görüşmeleri, toplantılar vb.)

 • Kurumsal iletişim ve kurumsallığın önemi
 • Modern yönetimde motivasyonel değerler
 • Duygusal zeka
 • Stres yönetimi ve stresin tanımlanması
 • Örnek olaylar ve çatışma yönetimi vaka çalışması

(Kurumsal ve Bireysel iletişim teknikleri)

 • İş yerinde yaşanan krizler,
 • İnsan ve Davranışı
 • İnsan Davranışlarındaki Farkların Kaynakları
 • İnsanlar Neden Zor İnsan Olur?
 • Çatışmalı Zorlu Durumlar

İç müşteriler ile iletişim (kurum içi personel)

 • Müşteri itirazları ve itirazlarla başa çıkma, itirazı kaldırırken müşteriyi memnun edici modeller
 • Olumsuzluk Kaynakları, Nedenleri ve Başa Çıkma Teknikleri
 • Yaygın Zor İnsan Tipleri ve davranışlar
 • Zor Davranışlar
 • Zor Davranışlara Örnekler
 • Zor İnsanlara Yaklaşım Nasıl Olmalıdır?
 • Zor İnsan Tipleri Zor İnsanları Sakinleştirme Teknikleri Etkin iletişim,iletişim
 • Hitap edilen topluluklar analizi ve hitap korkuları
 • Konuşmanın yorumlanması ve etkili konuşma
 • Doğru konuşma teknikleri ve ses kullanımı
 • Doğru ritmin, doğru beden dilinin ve doğru duygunun belirlenmesi
 • Anlamak için dinlemek, uygun soru sorma yöntemleri
 • Algılama, algıda seçicilik ve çözüm önerileri
 • Dinleme ve soru sorma teknikleri
 • Etkili iletişimdeki aksaklıklar ve Türkiye gerçekleri,
 • İletişim modelleri ve iş yaşamına etkileri,
 • İletişimin olmazsa olmazları,
 • Memnuniyetsiz Kişileri Memnun Etmede Dikkat Edilecek ayrıntılar
 • İkna ve iknada etki

EĞİTİMİN SÜRESİ: 2 Gün

MÜŞTERİ İLETİŞİMİ

(İç ve dış Müşteri İletişimi)

EĞİTİMİN KONUSU:

İletişim ve Müşteri İlişkileri eğitimi ile; katılımcıların karşılama ve yönlendirmede önemli teknikleri öğrenip, gerekliliğine de inanarak, zor müşterilerle karşılaştıklarında sorunları ile ilgilenip çözüm yollarını sunmaları ancak konuşmayı tartışmaya dönüştürmeden daima koşulsuz müşteri memnuniyetini benimseyerek günlük iş hayatlarının temeline yerleştirmeleri, kendilerine güvenmeleri ve yaptıkları işi severek yapmaları hedeflenmektedir.

Eğitim kapsamında, katılımcıların görevleri gereği (Örneğin karşılama ve güvenlik görevlileri) özellik arz eden görevler ve bu görevlerin niteliği nedeniyle oluşabilecek gerekli iletişim tekniklerine de uygulamalı olarak yer verilecektir.

İÇERİK:

İLETİŞİM

 • Etkin İletişim
 • İletişimin Tanımı
 • İletişim Türleri
 • Kişi-içi İletişim ve Çatışma
 • Kişiler Arası İletişim
 • Örgüt-İçi İletişim ve Çatışma
 • Kitle İletişimi ve Çatışma

DAVRANIŞ MODELLERİ

 • Davranış kalıpları
 • İnsan tipolojisi
 • Paradigmalar

İKNA

 • İkna’nın özellikleri
 • İkna modelleri
 • İkna’nın psikolojisi

İLETİŞİM KANALLARI

 • Sözlü iletişim
 • Yazılı iletişim
 • Bedensel iletişim
 • Görsel iletişim
 • Hipnotik dil kalıpları ile iletişim
 • Bölgesel iletişim
 • Kişiye özel iletişim

İLETİŞİM ENGELLERİ

 • Emir verme,
 • Damgalama,
 • Suçlama,
 • Yargılama, alay etme, avutma,
 • Sorgulama, konuyu saptırma, şakacı davranma,
 • Başka bir isimle çağırma,
 • Öğüt verme,
 • Konuşma engelleri
 • Konuyu değiştirmek, uyarma, azarlama, tehdit etme, genellemek ve önyargı.

ALGILAMA

 • Algılama ve Bireysel Farklılıklar
 • Algılamada bireysel farklılıklar
 • Kör noktaların ortadan kaldırılması
 • Müşterinin bizi nasıl algılamasını istiyoruz
 • Bireysel farkındalık yaratmak
 • Kendini tanımak

PSİKOLOJİK SAVUNMA MEKANİZMALARI

 • Savunma mekanizmaları
 • Ortam değerlendirme
 • Kişiye özel davranış kalıplarının yönetimi

ZOR İNSANLAR İLE İLETİŞİM

 • Zor insan tanımı
 • Öfke Kontrolü
 • Çatışma yönetimi
 • Şikayet Yönetimi

İLETİŞİM ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

 • Sorun tanımlamada zaman yönetimi
 • Geri bildirim ve iletim
 • Kişisel kalite kavramı
 • Sorun çözüm önerilerinin değerlendirilmesi
 • Kişiden kaynaklanan sorunların çözümü

Rol Play ve vaka çalışmaları

EĞİTİMİN SÜRESİ : 2 Gün

İLETİŞİM VE MOTİVASYON EĞİTİMİ

EĞİTİMİN KONUSU:

Zamanımızın büyük bir bölümü diğer insanlarla iletişim halinde geçmektedir. İnsanlarla yanlış iletişim kurma iş hayatında, sosyal hayatta ve aile hayatında problemlere sebep olurken doğru iletişim daha başarılı ve daha mutlu bir hayatın kapılarını açan bir anahtar olacaktır. İletişimde ana unsur, ağzınızdan çıkan sözler değil, karşınızdakinin algıladıklarıdır.

İletişimin diğer çıktısı da motivasyonel değerlerdir.

Motivasyon sizi harekete geçiren en temel kaynaktır. Sabah kalktığınızda koşar adımlarla gideceğiniz bir işiniz olmasını ister misiniz? Her iş yerinde ve her çalışanın bireysel duruşunda, motivasyon kaynakları farklıdır. Hem kurumun hem de çalışanlarının motivasyonunu yok saymadan hareket eden kurumlar, her zaman zirvede yer alır, ama gülümseyerek.

Bu eğitim ile katılımcıların; etkili iletişim tekniklerini öğrenmelerini, bu sayede iş hayatının ve günlük hayatın stresinden kurtulmasını, sağlıklı bir şekilde hedef belirlemelerini, başarılı ve mutlu bir hayata kavuşmaları için gerekli motivasyonu kazanmalarını amaçlıyoruz.

İÇERİK:

 • İletişim Nedir?
 • İletişim Çeşitleri
 • Empatik İletişim Nedir?
 • İletişimde Uyum ve Ahenk
 • Sözsüz İletişim
 • Beden Dilinin Etkin Kullanımı
 • İletişim Tarzımız
 • İletişim Engelleri ve Aşma Yolları
 • Kazan-Kazan İlkesi
 • Yanlış Dinleme
 • Etkin Dinleme
 • Soru Sorma İlkeleri
 • Eleştiride Sandviç Metodu
 • Duygusallığın ürettiği sonuçlar
 • Farklı İnsan Kişilikleri ve Özellikleri
 • Kişilik Tiplerine Göre İletişim
 • İnsanların Dünyayı Algılama Biçimleri
 • Algılama Biçimlerine Göre İletişim
 • Zamanı yönetememenin ters etkisi
 • Motivasyon nedir?
 • İnsanları motive eden etkenler
 • Yönetimde Motivasyon
 • Takımlarda motivasyon İletişimin motivasyona etkisi
 • Motivasyon Engelleri
 • Motivasyon Teorileri
 • Strese bağlı motivasyon düşüklüğü
 • Verim düşüren motivasyon değerleri
 • İşletmelerde verim arttırıcı motivler
 • Güncel Motivasyon Teknikleri
 • Rol Play ve oyun teorileri ile motivleri inceleme
 • Ters motivasyon örnekleri
 • Değerlendirme

 

EĞİTİMİN SÜRESİ: 2 Gün

İŞLETMELERDE YARATICI DÜŞÜNCE İLE FARK YARATMAK, FARKLI OLMAK EĞİTİMİ

‘’Fark et ki, fark edilesin’’

EĞİTİMİN KONUSU:

Farklı olmak, Farklılık yaratarak düşünce üretmek ve hem kişisel, hem de kurumsal açıdan verim sağlayan bir sistem olarak kabul edilmektedir.

Eskiden pazarlar daha dar, ürünler daha az, müşteri de belki daha azdı. Sonuç olarak rekabette azdı. Günümüzde durum çok farklı. Pazarlar büyük, ürün ve marka çok, müşteri çok, dolayısıyla rekabette bir hayli artmış durumda.

Globalleşen dünyamızda artan rekabet altında ezilmemek için çok çalışarak yaratıcı fikirler geliştirme ve en önemlisi yaptığımız işte fark yaratmak.

Eğitimin ana hedefinde nasıl farklı oluna bilinir?,  Nasıl düşünce üretilebiliriz?, ürettiğimiz farklı düşünceler ile hedeflerimize nasıl ulaşabiliriz gibi soruların cevaplarına ulaşılmaya çalışılacaktır.

İÇERİK:

 • Farklılık kavramı
 • Yaratıcı düşünce
 • Nöro yapı ve davranış
 • Yaratıcılığa ulaşmak
 • Yaratıcı zeka ve potansiyel duyguları harekete geçirmek
 • İnovasyon motoru
 • CQ – Yaratıcı zeka kavramı
 • İş yaşamı ve farklılık
 • Farklılık yaratıcı davranışlar
 • Alışkanlıkları farkederek yeni değerlere ulaşmak
 • Öğrenilmiş çaresizlikler
 • Farklı düşünce ile hedef tasarımı
 • Çevre sizi fark ediyor mu?
 • Fark edilme, fark ettirilme
 • Farklılık yaratan kurumlar
 • Farklık yaratımı ile marka değeri oluşturmak
 • Bizi, beni neden tercih etsinler?
 • Fark yaratın, farklı çalışın, farklı işler yapın eğitim oyunu
 • Fark yaratan iş odağı
 • Fark yaratan özellikler

Öğrenme

Gözlem

Hatayı görme

Dayanıklılık

İletişim

Geri Bildirim

İkna

Açıklık

Hoşgörü

Beceri

 • Yeniliğin ve Yaratıcılığın Kişilikle İlişkisi
 • Kişilik motifleri ve fark edilmeye etkileri
 • Yaratıcılık ve Yenilik Sürecindeki Düşünce Şekli
 • Örgütlerde yeniliği geliştirme süreci
 • Yenilik süreci modeli

Fikirlerin Üretimi

Kavramlaştırma

Optimizasyon

 • Yeniye ve yeniliklere ulaştıran yol
 • “Evreka ışığı”
 • Füturizm ve etkileri
 • Değerlendirme ve tartışma

 

EĞİTİMİN SÜRESİ: 1 Gün

GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİLİK MODELLERİ

EĞİTİMİN KONUSU:

Kişinin kendisini geliştirmesi ve yaşamında yeni değerleri ulaşmasının diğer bir yolu da girişimcilik kavramını iyi öğrenilmesi, bunun yanı sıra girişimcilik tekniklerinin anlaşılması ile ilgili olduğu bilinmektedir.

Girişimcilik yönleri ağır basan veya bu yönde kendini geliştirmek isteyen bireylere yönelik düzenlenen eğitim programında, ülkemiz gerçekleri ile bütünleştirilmiş bir ders sunulmakta ve örnek çalışmalar ile desteklenmektedir.

İÇERİK:

·        Girişimcilik Kavramı, önemi ve sınıflandırması,

·        Girişimcilik araştırmasındaki sorunlar,

·        Girişimcilik süreci ve Çevre ile etkileşim
·        Birey olarak girişimci özellikleri
·        Küçük İşletme kavramı,
·        İşe başlama/işletme kurma süreci

·        Yeni işletme kurma süreci,

·        Mevcut işletmeyi satınalma,

·        Franchising,

·        İşletme modeli,
·        İşletme planı,

·        Pazarlama Planı,

·        Girişimci yatırım modeli,
·        Girişimci pazarlama,

·        Yenilik, teknoloji ve girişimcilik,

·        Kurumsal girişimci, İç girişimcilik Kavramı
·        Fırsatların algılanması, yapılabilirlik çalışmaları, buluş marka ve tasarımların korunması
·        Örnek vaka incelemeleri,

EĞİTİMİN SÜRESİ: 1 Gün

İNOVASYON VE İNOVASYONA HAZIRLIK EĞİTİMİ

EĞİTİMİN KONUSU:

İnovasyon, sihirli bir kelime gibi görünse de aslında yüzyıllardır var olan bir kelimedir.

Latince bir sözcük olan “innovatus” tan türetiln İnovasyon “Yeni yol ve yönetimlerin birçok alanda kullanılmaya başlanması ve bu kullanım sonrasında farklı, yeni ve katma değer sağlayan bir sonuç almak” olarak tanımlanabilir. Esas olan ise İNOVASYON’u iyi algılayabilmek ve uygulayabilmektir.

İnovasyon için farklı görmek, risk almak, müşterilerinin değerini bilmek, kendimize ve başkalarına sormak, etkili iletişim ve işbirliği kurmak ve girişimci olmak esastır.

Eğitimde amaçlanan, İş fikrinin oluşmasından satılabilir bir ürün haline gelme ve pazara sunulma sürecindeki tüm aşamaların katılımcılara inovasyon örnekleri ile desteklenerek etkin olarak öğretilmesidir.

Ayrıca,

 • Yeni iş fikrimi nasıl hayata geçirebilirim,
 • Rakiplerimin önüne nasıl geçebilirim,
 • Yeni müşterilere nasıl ulaşırım,
 • Finansman kaynaklarına nasıl erişebilirim?

Sorularının cevapları analiz edilecektir.

İÇERİK:

 • İnovasyon nedir, ne değildir?
 • İnovasyon kavramının tarihçesi
 • Günümüzde İnovasyon
 • Herkesin bütçesine uygun bir İnovasyon
 • İnovasyon için nelere ihtiyacımız var?
 • Üst yönetim açısından İnovasyon
 • Çalışan açısından İnovasyon
 • İnovasyon için entelektüel sermaye
 • İnovasyon için yeni fikir bulma
 • Fikrimizi nasıl koruruz?
 • İnovasyon nasıl yönetilmeli?
 • İnovasyon teknikleri
 • İnovasyona giriş çalışması için konu seçimi
 • Şeçilmiş konu üzerinde beyin fırtınası gerçekleştirilmesi
 • İnovasyona Giriş ve İnovasyon Farkındalığı
 • İnovasyon Liderliği
 • İnovasyon Kültür ve İklimi Geliştirme
 • İnovasyon Yönetim Teknikleri
 • İnovatif ve Yaratıcı Düşünme Teknikleri
 • İnovasyon Stratejisi Hazırlama
 • Ürün Geliştirme (Ür-Ge) ve Ürün/Hizmet İnovasyonu
 • Süreç İnovasyonu
 • Pazarlama İnovasyonu
 • İş Modeli İnovasyonu
 • Stratejik İnovasyon Yönetimi
 • İnovasyonun Finansmanı
 • Açık İnovasyon
 • Yıkıcı İnovasyon
 • Hizmet Sektöründe İnovasyon
 • Sistematik İnovasyon
 • Teknoloji Yönetimi
 • Ar-Ge Yönetimi
 • Ar-Ge Stratejisi Hazırlama
 • Ar-Ge Personeli Yönetimi
 • Fikri Haklar Yönetimi
 • İnovasyon ve Tasarım
 • Toplumsal İnovasyon/Sosyal Sorumluluk
 • Yaratıcılık ve Buluş
 • İş Planı Hazırlama
 • Ticarileştirmenin Temel Adımları
 • Bilgi Yönetimi

 

EĞİTİMİN SÜRESİ: 1 Gün

 

KOÇLUK DESTEKLİ PROFESYONEL YÖNETİM TEKNİKLERİ VE LİDERLİK EĞİTİMİ

EĞİTİMİN KONUSU:

Yönetim becerilerinin geliştirilmesi, her kademedeki tüm şirket yöneticileri için çok önemli bir gerekliliktir. Günümüz artan rekabet koşullarında, şirketlerin vizyonlarına uygun olarak hedefledikleri noktaya ulaşmaları yönetim kademesindeki kişilerin sorumluluklarını daha çok artırmıştır. Bu nedenle şirket yöneticilerinin yönetim becerilerinin geliştirilmesi ve tüm yönetim fonksiyonlarının bu doğrultuda ilerlemesi son derece önemlidir. Amaç tüm yönetim faaliyetlerinde sorunları büyüten değil, sorun çözen bir yönetimin varlığını sağlamaktır.

Bu eğitimle, iş hayatında kişisel ve kurumsal hedeflere ulaşmak için gerekli yöneticilik becerilerinin kazanılmasını, en gelişmiş yönetim stratejilerinin kullanılmasını ve yöneticiliğin özünün kavranmasını sağlamaktır.

Kişinin öncelikle kendini yönetmesi kurgusu üzerine tasarlanmış eğitim süreçlerinde, koçluk öğretilerinin yöneticiliğe ve liderliğe etkisi de esas alınan bir öğreti düzeyi uygulanacaktır.

Bir başka ifade ile bu eğitim katılımcılara bir lider olarak ve bir yönetici olarak bilmeleri gereken tüm hususları özümseme olanağı sunmaktadır.

İÇERİK:

LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK

 • Lider ve Yönetici
 • Güçlü Kişilik Özellikleri
 • Açıklık
 • Kendini Tanımak
 • Engeller
 • Empati
 • Karizma
 • Mücadele Ruhu
 • Yaratıcılık
 • Güven
 • Nitelik ve Bilgi
 • Üstün Yönetsel Beceriler

KOÇLUK İLE BİRLEŞEN YÖNETİM

 • Yapıcı yönlendirme
 • Dirençle başa çıkma
 • Destekleyici davranış
 • Yetkilendirici davranış
 • Odaklılık ve odaklı düşünme
 • Hedef tanımlama ve hedefe yürüme
 • Kendini yönetme ve yöneltme
 • Farkındalık
 • Aktif ve derinlemesine dinleme yapabilmek,
 • Kişi-olay ayrımı yaparak soruna yaratıcı çözüm bulabilmek,
 • Şekillendirici geri bildirim yapabilmek,
 • Açık uçlu, güçlü soru sorabilmek,
 • Beden dilini okuyabilmek,
 • Etkin beden dili kullanabilmek,
 • Güçlü ve zayıf yönlere yönelik farkındalığını arttırabilmek,
 • Değerlerini ve hedeflerini tespit edebilmek,
 • Liderlik ve motivasyon teorilerini öğrenmek,
 • Zaman yönetimini koçlukla desteklemek,
 • Hedef bazlı planlama yapabilmek.

YÖNETİMSEL BECERİLER

 • Uzağı Görme ve görmeme
 • Öğrenilmiş Çaresizliklerin çözümü
 • İşletmeleri marka yönetimine götüren düşünce analizi
 • Ortaklık Yaratma
 • Yetki Devri ve delege etmenin yöntemleri
 • İnsan ve Bilgi Odaklı Olma, bilgi yönetimi ile liderlik
 • Organizasyonu Bütünüyle Görebilme
 • Etkin İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İşletmelerin makine dairesi
 • Çatışma ve İletişim Yönetimi
 • Strese bağlı yönetimsel sorunlar ve düzeltilmesi
 • Durumsal Liderlik
 • Motivasyon Yaratma
 • Yetenekleri Açığa Çıkarma
 • Takım Oluşturma
 • Adil Ödüllendirme
 • Yüksek Kurumsal Güç
 • Yatay Hiyerarşi ve Yatay yönetim
 • Kalite Bilinci ile gelişen marka yönetiminde liderlik
 • Müşteri Odaklı Düşünerek yönetmek
 • Rekabet Gücü ve Esnekliğin yönetimsel etkileri
 • Değişime ve Öğrenmeye Açıklık
 • Vaka analizleri
 • Eğitim oyunları ve eğitim videoları

 

EĞİTİMİN SÜRESİ: 2 Gün

YÖNETİCİ YETKİNLİKLERİ VE YÖNETSEL DAVRANIŞLAR (Delegasyon) EĞİTİMİ

EĞİTİMİN KONUSU:

Yöneticinin olması gereken yetkinliklerinden, organizasyon, motivasyon, efektif delegasyon, liderlik, çalışan gelişimi ve etkili iletişim gibi temel yönetim fonksiyonlarını geliştirmeyi amaçlayan bir program olan bu eğitim kapsamında;

Yönetim eğitimi sayesinde, tepe yöneticiler, departman yöneticileri ve/veya yönetici adayları, kendilerini yönetsel bazda çok daha detaylı tanıyabilecek. Yönetimdeki güçlü ve limitli yönlerinin farkına vararak, az zamanda neler başarabileceklerini görecekler. Astlarına nasıl yaklaşıp, nasıl yönetmeleri gerektiğini çok daha net görmüş olacaklar. Ne tür bir yönetim stiline sahip olduklarının farkındalığına varacaklar.

Test ve uygulama pratiği ile desteklenerek etkinliği arttıran bir eğitim sistemi ile kalıcı değer yaratılmaya çalışılacak ve yönetsel kadroların yetkinlikleri de testler ile ölçülecektir.

İÇERİK:

Yönetici Olarak Rollerin Tanımlanması

 • Güncel yönetim kavramları
 • Başarılı işletme ve yönetici verimi
 • Örgütsel Davranış ve Çalışan Psikolojisi
 • Yönetim faaliyetlerinin özellikleri
 • Yöneticilik ve liderlik
 • Lider Yöneticinin Özellikleri
 • Yöneticinin kendini tanıması ve bilmesinin teknikleri
 • Yönetici swot’u
 • Yöneticinin ve liderin sahip olması gereken özellikler
 • Yönetimde ilişkiler, etkin iletişim ve iletişim yönetimi
 • Yönetici ve motivasyon
 • Etkili yönetim için gerekli kalite unsurlarının ve becerilerin tanımlanması
 • Yönetici olarak rolünüzü ve sorumluluklarınız
 • Organizasyon kültürü
 • Çalışan birinden yöneten birine dönüşme süreci

Delegasyon

 • Büyüme ve Gelişme İçin Delegasyon
 • Delegasyon türleri
 • Delegasyonun faydaları ve zorlukları
 • İşleri kime devredeceksiniz korkusu
 • Kime görev verilmeli
 • Delegasyonun getirdiği konfor alanını
 • Etkili bir delegasyon konuşması ve görev aktarma
 • Delegasyon becerileri pratiği
 • Farklı insanlar ve jenerasyonlarla çalışmayı öğrenmek
 • Zor insanları yönetebilmek (Zor insan tanımı)

Motivasyon ve Etkileri

 • Motivasyonun tanımlanması ve motivasyon oluşturmadaki kişisel rol
 • Motivler
 • Motivasyon bozukluğu ve etkisi
 • Motivasyonel süreci
 • Motivleri kullan, kendini motive et çalışması

Çatışma Rol ve sorumluluklarınız konusunda daha derin bir farkındalık

 • Aktif ve etkili iletişim kurabilme becerisi
 • Yöneticilik stilinizi, her bir çalışana göre tayin edebilme teknikleri(Mikro yönetim)
 • Sonuç almanızı sağlayacak şekilde organizasyon hedeflerini ekip içi iletebilme becerisi yönetimi
 • Çatışan durumlardan sonuç çıkarma ve anlatarak düzeltme
 • Çatışma yönetimi
 • Yönetici ve karar verme·
 • Performans yönetimi
 • Takım kurma ve yönetme
 • Yöneticinin zamanı yönetmesi, toplantı yönetimi
 • Hedef koyarak yönetim stilleri
 • Vaka Analizleri (Üst Düzey Yöneticiler ile görüşmeler, Genel Vaka Analizleri)

EĞİTİMİN SÜRESİ: 2 Gün

TAKIM LİDERLİĞİ VE TAKIM ÇALIŞMASI

Bir araya gelmek bir başlangıçtır, beraberliği sürdürmek bir ilerlemedir, beraber çalışmak ise başarıdır. Henry Ford

EĞİTİMİN KONUSU:

İşletme süreçlerinde önemli bir değer olarak kabul edilen takım olma, takım yönetme ve başarılı sonuç elde edebilme kararlarında en önemli bölüm bu sürecin uygulanabilir olmasıdır. Verimliliği esas alan bu değer yaklaşım için de takım yönetiminin bilinmesi ve olumlu sonuçlar alınması gerekmektedir.

Bir takım oluşturmak için sadece elemanları belirlemek ve onlara görevler vermek yeterli değildir. Birlikte, ortak hedefe doğru ilerlemek için bazı tutum, bilgi ve becerilere sahip olunması gerekir.

Birçok bölümü uygulamalı olan eğitimde modern bir ekibin ihtiyaç duyduğu, gerekli bilgi ve becerilerin yanında takımı motive edici teknikler anlatılacaktır. Oyunlarla, örneklerle, test ölçümleri ve grup çalışmalarıyla desteklenecek eğitim sonunda takım üyeleri daha etkin olarak çalışmalara katılmayı öğrenecek, elde edilecek sinerji ve başarı çok daha yüksek olacaktır.

İÇERİK:

 • Takım Ruhu ve Takım Çalışması
 • Başarılı bir takım oluşturma basamakları
 • Takımın oluşturulması
 • Takım üyelerinin birbirlerine alışması
 • Takım üyelerinin güç kazanması
 • Uygulamaların başlaması
 • Sinerji – ortak güç
 • Performans
 • Güven
 • Destek
 • İletişim
 • Hedef tasarımı teknikleri
 • Üyelerinin kullanılabilmesi yöntemleri
 • Kontrol ve denetleme
 • Ortam belirlenmesi
 • Ortak görüşe ulaşma, fikir çatışmaları ve çözüm
 • İyi takımın nitelikleri
 • Takımlar neden başarısız olur?

Yetersiz işbirliğinin nedenleri

Amaçtan sapma

Sorumluluk almama

İşbirliğinden sapma ve çözüm

Kötü iletişim

 • Takım Ruhu ve Takım Çalışması
 • Takım ve iletişim
 • Kişinin kendisiyle iletişimi
 • Kişiler arası iletişim
 • Empati
 • Açık görüşlülük
 • Dinleme becerisi
 • Geri bildirim
 • Düşünce belirtme fırsatı
 • Karar süreçlerine katılma
 • Söylediğinin sahibi olmak
 • Duyup anladığının sorumluluğunu almak
 • Anlaşılabilir bir dil kullanmak
 • Diğerlerini dinlemek
 • Beden dilinin farkında olmak
 • Çalıştığın veya iletişime girdiğin kişilerde daima güven duygusu yaratmak
 • Takımda mesaj aktarmak
 • Mesajın amacını ifade etmek
 • Mesaj ile iletişim kurmak
 • Yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak
 • Önce ben kavramı

Tek taraflı kazanma

Yardımcı

 • Önce siz kavramı

Tek taraflı kazanma

Kaçınma / uzak durma

 • Uzlaşmacı teorileri ve uygulaması

Ortak noktada uzlaşma

İki tarafta kazanabilir

İşbirliği

 • Uygulama ve senaryo çözümleri

 

EĞİTİMİN SÜRESİ: 2 Gün

TAKIM LİDERLERİ İÇİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ VE MÜZAKERE TEKNİKLERİ

EĞİTİMİN KONUSU:

Tüm örgütsel yapılarda önemli sorunların başında gelen işi mi idare edelim?, yoksa çalışanları mı idare edelim? Kavramlarının tüm iş yaşamını etkilediği, olumsuz bakış açısıyla değerlendirildiğinde işletmelerin gelişimine engel olduğu görülmektedir.

Örgütsel yapıların karmaşıklaşmasının bir sonucu olarak, bireyler ve gruplar arası çatışmalar pek çok kurum için yöneticilerin en çok zamanını alan hususların başında gelmektedir. Bu eğitim programında, yöneticilere, çatışmaların kaynaklanma nedenlerine göre nasıl ele alınacağı konusunda bir bakış açısı kazandırılması ve gruplar (departmanlar) arası çatışmaların çözümlenebilmesi için yapılanmış tekniklerle tanıştırılmaları konusunda beceri geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

 • Bu seminer sonunda katılımcılar ;
  Çatışma kaynaklarını tanımlayabilecek,
  Çatışmaların arkasındaki duygusal nedenleri analiz edebilecek ve çatışma kaynaklarını çözümleme konusunda uygun stratejileri kullanabilecek,
  Kendi ve çevrelerindeki kişilerin duygularını kontrol etme tekniklerini uygulayabilecek,
  Problem yaratan kişilerden kişilerarası becerileri etkin kullanarak daha olumlu yaklaşım ve bağlılık sağlayabileceklerdir.

İÇERİK:

 • Liderlik Tanımları
 • Lider ve Yönetici Arasındaki Farklar
 • Etkin Liderlik
 • İşletmelerdeki İstihdam Biçimlerinin, Liderlik Tarzları İle Eşleştirilmesi
 • Çatışma Yönetimi ,Çatışmanın Tanımı ve Kapsamı
 • Bilgi Toplumunda ve Öğrenen Örgütlerde Lider Yöneticilik
 • Stres Yönetiminde Lider Yöneticilik
 • Kriz Yönetimi ve Lider Yöneticilik
 • Çatışma Yönetiminde Lider Yöneticilik
 • Yönetim Örgütlerinde Performans Yönetimi,
 • Duyguların Yönetimi
 • Performans Yönetimi ve Lider Yöneticilik
 • Duyguların Yönetimi, Çalışanların Motivasyonu ve Lider Yöneticilik
 • Yönetim Örgütlerinde Mobbing ve Mobbingle Mücadele Yöntemleri
 • Misyon, Vizyon, Amaç, Hedef ve Strateji
 • Motivasyon
 • Liderlik Modelleri
 • Liderliği Yok Edebilecek Davranışlar
 • Takım Çalışmaları ve Delegasyon
 • Takım yönetimi ve takım etkinliğine belirleyen faktörler
 • Organizasyonel başarıda takımın rolü
 • Takım etkinliği sağlayan faktörler
 • Takım sinerjisi ile birleşen müzakere teknikleri
 • Toplantı yönetimi
 • Performansa hedefleri
 • Takım içi ve dışı iletişim
 • Kabiliyetler ve kaynakların kullanımı
 • İnovasyonla takım yönetimi
 • Yeniliğe ve kaliteye odaklanan takım anlayışı
 • Lidere / Liderliğe Güvenin Takımdaki Kaliteye Odaklanmaya Etkisİ

EĞİTİMİN SÜRESİ: 2 Gün

SATIŞ BECERİLERİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ

EĞİTİMİN KONUSU:

Satış ve pazarlamaya dayalı iş dünyasında, rekabet ortamının sürekli artması, işletmelerin satış kadrolarını, gelişmelere uyum sağlayacak şekilde ve satıcılık konusundaki deneyimlerini etkili ve uygulamalı yöntemlerle deneyimlendirmeleri gerekmektedir.

Marka ve marka yönetiminin satışa etkileri ile birlikte değerlendirilecek eğitim sürecinde mevcut satış kadrolarının sevk ve idaresinin yapan ekibin de yararlanacağı bilgiler sunulacaktır.

Rol play uygulamaları ile desteklenecek eğitim sonucu katılımcıların çağdaş satış yönetim tekniklerini de öğrenmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim sonucunda katılımcılar;

Satış yönetimi, satış teknikleri, yöntemleri, konusunda bilgi edinecek, Liderlik, ekip kurma, problem çözme ve karar almanın satıştaki önemini kavrayacak, motivasyon, iletişim, delegasyon, ile satış ekiplerinin daha başarılı çalışmasını sağlanacak, değişim yönetimi, planlama, zaman yönetimi, toplantı yönetimi, çatışmaları çözme ve yaratıcılık ile bireysel gelişimleri sağlanacak, Hedef belirleme, etkili sunuş, beden dili ve kişisel imaj ile iş hayatında daha başarılı bir duruş sergilemelerine yardımcı olacaktır.

Özellik arz eden (key account client) önemli müşterilere yapılacak satışlarda olan teknikler ve bunların uygulama şekilleri de eğitimin birçok bölümünde yer alacaktır.

Görsel ve işitsel tekniklerin de kullanılacağı eğitimde üst düzey satış teknikleri de öğretilecektir.

İÇERİK:

 • Satış Kavramı
 • Satış Görevlerinin Yapısı ve Özellikleri
 • Satış Yönetiminin Görevleri
 • Satış Yöneticisinin Görev ve Sorumlukları
 • Satış Sürecinin Aşamaları

Potansiyel Müşterilerin Belirlenmesi Aşaması

Ön Yaklaşım Aşaması

Yaklaşım Aşaması

Sunuş/Etkili Sunuş Yöntemleri

İtirazları Karşılama ve İkna Teknikleri

 • Satış Gücünün Amaçları ve Örgütlenmesi
 • Satış Gücü Örgüt Yapılarının Türleri

Bölge Temeline, Ürünlere ve Müşterilere Göre Örgütlenme

 • Satış Gücünün Büyüklüğünü Belirleme Yöntemleri

Satış Elemanlarının Verimliliği

 • Satışçıların Seçimi
 • Satışçıların Takibi ve Kontrolü
 • Satışçıların Performanslarının Değerlendirilmesi
 • Satış Kotaları ve Satış Tahmini
 • Kişisel Satış ve Satış Promosyonu
 • Telefonla Satış Stratejileri
 • Satış Yöneticisinin Sahip Olması Gereken Nitelikler
 • Başarılı Bir Satış Yöneticisi Olmak İçin Yapılması Gerekenler
 • Satış Yöneticisinin Başarısı İçin Genel Yönetim Konuları

Liderlik

Ekip Kurma

Problem Çözme ve Karar Verme

Motivasyon

İletişim

Delegasyon

Planlama

Tüketici Satın Alma Davranışı

Müzakere Teknikleri

 • Satış Yöneticisinin Kişisel Gelişimi İçin Beceri Geliştirme Konuları

Zaman Yönetimi

Hedef Belirleme

Etkili Sunuş

Beden Dili ve Kişisel İmaj

Toplantı Yönetimi

Çatışmaları Çözme

Yaratıcılık

Satışı Kapatma

Müşterinin Satış Sonrası İzlenmesi

 • Özet ve Değerlendirme

 

EĞİTİMİN SÜRESİ: 2 Gün

TELEFONDA SATIŞ (TELE MARKETİNG) TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN KONUSU:

Günümüz koşullarında tüketiciye ulaşma konusunda gelişen tekniklerin ön sıralarında yer edinen telefonla satış uygulamasında giderek artış gözlenen yapılanmalar dikkat çekmektedir.

Satış koşullarının müşteri ilişkileri yönetimi ile birleşen davranışlarda etkin rol oynamanın kuralı söz konusu teknikleri inceleyerek en iyi uygulamalarla beraber yönetmekten geçmektedir.

Eğitim çıktılarında amaçlanan ana kural, küresel ekonomi ve Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu Satış yapma kurallarını öğretmek, telefonla konuşma teknikleri konusunda ihtiyaç duyacakları temel bilgileri aktarmak ve satışlarda artış sağlamak olup, bu konuda istihdam edilecek personele de yetkinlik kazandırmaktır.

İÇERİK:

 • Temel telefon ve hitap kuralları
 • Telefonla satış ile klasik satış arasındaki fark
 • Telefonla etkili iletişim kurabilme
 • Müşteriyi tanıyabilmek
 • Ses tonu ve diksiyonun önemi
 • Görüşme öncesi bilgi yönetimi ve hazırlık
 • Bilgi havuzunun önemi ve bilgi yönetimi
 • Telefonda satışta kullanılmaması gereken hitap şekilleri
 • Telefonda Satışı yok eden teknikler ile yapılandıran teknikler
 • İhtiyacı anlama
 • Doğru soruları sorabilmenin önemi
 • İlgi ve merak yaratan teknikler
 • Ürünü veya hizmeti tanıtma
 • Ürün bilgisi ve marka yönetimi
 • Konuşmayı doğru yönlendirme
 • Satışta ikna ve telefonda ikna kullanımı
 • İkna’nın psikolojisi
 • Çatışma yönetimi
 • Hızlı karar verebilme ve çabuk çözüm üretme
 • Her satış başarıyla sonuçlanmayabilir sendromu
 • İtirazların çabuk çözümü ve satışı yönetebilme sanatı
 • Algı yönetimi
 • Doğru satış mesajı
 • Sık rastlanan hatalar
 • Örnek çalışmalar ve ideal olan görüşme çalışmaları
 • Rol play ve diyalog örnekleri ile çözüm önerileri

EĞİTİMİN SÜRESİ: 1 Gün

SATIŞ VE BENZER İŞ ALANLARINDAKİ RAPORLAMA TEKNİKLERİ

EĞİTİMİN KONUSU:

Bu eğitim, özellikle satış ve benzer iş alanlarında faaliyet gösteren alt ve üst ekibin çalışma sonuçlarının yansıtacak uygulamaları içerecektir.

Genel rapor formatı ile birlikte satış ve benzeri iş akımındaki toplam değerleri yansıtabilmenin genel kuralları ile birlikte, yorum içeren değerleri rapora yazma ve sonuçta karar vericilerin kararlarını kolaylaştıracak bilgileri sunabilme tekniklerinin belirlemesine çalışılacaktır.

Kısa ve anlaşılabilir metodlar ve bunların rapora yansıtılmasındaki etkinlikler üzerinde örnek çalışmalarla desteklenecek bir eğitim uygulaması yapılacaktır.

İÇERİK: 

RAPORLAMA SİSTEMİ

 • Tanım
 • Raporlamanın amacı
 • Gruplama temellerine göre raporlama türleri
 • Etkin raporlama türleri

RAPOR HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

GENEL ÖZELLİKLER

 • Raporla İlgili Kişilerin Düşünülmesi
 • Raporun İçeriğinin
 • Etkinliği Arttıran Teknikler

RAPORDAN BEKLENTİNİN TESPİTİ

GERÇEKLERİN ANALİZİ VE AMACI

RAPORLARIN SINIFLANDIRILMASI

BAŞARILI RAPORLAMA BİÇİMLERİ

 • Raporların En İyi Şekilde Düzenlenmesi
 • Raporlama Biçiminin Oluşturulmasına Örnek Bir Uygulama
 • İhtiyaçtan Doğan Raporlama Teknikleri

RAPOR HAZIRLAMADA KULLANILAN YÖNTEMLER

TABLO VE GRAFİK YÖNTEMİ

 • Basit Tablolar
 • Grafikler
 • Grafik Türleri
 • Grafikleri Açıklamak
 • Grafikleri Perspektif İçinde Tutmak

RAPORLAMA BİÇİMLERİ

 • Sözel Raporlar
 • Sözel Ağırlıklı Bir Raporun Hazırlanması
 • Beş Ortak Raporlama Hatası

SATIŞ RAPORLARI

 • Satış Nitelikli Bir Raporun Hazırlanmasındaki kriterler
 • Sözel mi sayısal mı?
 • Satış yorumu nasıl yazılır?
 • Satış sonuçları nasıl değerlendirilir?
 • Satıştan oluşan beklentinin rapora yansıtılması
 • Üretim-Hizmet-Satış üçgeninin satışa yansıyan değerlerini raporlama
 • Sektörel analiz ve satışa yansıyan raporlama değerleri
 • Raporda Bir Standart Oluşturmak
 • Bir Biçim Saptamak
 • Dikkati Belirli Noktalara Çekme(Hedef bilgi yönetimi)
 • Değişiklik Önermek
 • Satış Raporlarını Daha Okunabilir Kılmak

SATIŞ BİLEŞENLERİNİN RAPORDAKİ YERİ

 • Satışta İş Akışı Raporları
 • Basite İndirgemek
 • Dikey Akış Şeması
 • Yatay Akış Şeması
 • Raporda sorumluluk kavramı

RAPORUN SUNUMU

 • Raporun üst yönetime sunulması ve anlatılması
 • Değerlerin belirlenmesi
 • Sonuç getirici önerilerin raporla birlikte sunulması
 • Etkili ve anlaşılır dil kalıpları ile yazının birleşimi

EĞİTİMİN SÜRESİ: 1 Gün 

FİNANSAL ÜRÜN SATIŞI VE TEKNİKLERİ

EĞİTİMİN KONUSU:

Finans kavramının sürekli gündemde olduğu günümüz dünyasında, finans ve benzeri sektörlerdeki rekabete bağlı olarak gelişen özel satış teknikleri oluşmaktadır. Gelişimin hızı ile birlikte artan uygulamalar, müşteriye ulaşmadaki teknikler ve ulaştıktan sonra yaratabilecek kalıcı değerler için gerekli olan bilgi yönetiminin esas alınacağı eğitim kapsamında, katılımcıların mevcut potansiyellerinin de, bulundukları kurumdaki karlılığa etkisi analiz edilerek değer yaratmaları amaçlanmaktadır.

İÇERİK:

 • Genel ekonomi ve makro bakış
 • Piyasa Kavramı ve Piyasaların Temel Unsurları
 • Piyasa Kavramı
 • Piyasa Mekanizması
 • Piyasaların Temel İşleyiş Yapısı
 • Finansal satış değerlerinin satışa yansıtılması
 • Satış mı? Danışmanlık mı?
 • Yeni çağın gerçekleri ile satış yönetimi

ÜRÜN YÖNETİMİ

 • Bağlı kuruluşları ve kişileri yöneterek satış teknikleri
 • Coaching yönetiminin bağlı kuruluşlarda kullanımı
 • Pazar etkinliklerini sağlamada farklı stratejiler
 • Biz kültüründen siz kültürüne geçiş
 • Fon aktarılan kurumların yönetimi
 • Bağlı kurum ve kişileri eğitebilmek
 • Yeni ürün ve uygulamaların yönetimi

İLETİŞİM VE İLETİŞİM YÖNETİMİ

 • İyi satışçının kişilik özellikleri
 • Sisteme yönelik özellikleri
 • Genel özellikler

BAŞARILI SATIŞ GÖRÜŞMESİ

 • Soru sorma becerileri,
 • Dinleme Becerileri
 • Algılama yöntemleri
 • Satışta itirazların analizi
 • Değerlendirme ve soru cevap

 

EĞİTİMİN SÜRESİ: 1 Gün

TEMEL FİNANSAL OKURYAZARLIK VE FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİ

EĞİTİMİN KONUSU:

‘’İşletme kararlarının sağlıklı bir şekilde alınabilmesi ve firma kaynaklarının doğru kullanılması, yöneticilerin finansal bakış açısına sahip olmaları ve finansal verileri etkin kullanabilmeleri ile mümkündür’’ gerçeği ile hareket edildiğinde, çalışanların yetkinliğine önemli katkı sağlamayı amaçlayan bir öğreti içerisinde;

Finans bilgisine sahip olmayan veya geliştirmek isteyen firma sahipleri ve yöneticilerin, işletmelerinin değer artırma hedefine ulaşmasında finansal kaynakları en doğru biçimde kullanma becerisini kazanmaları amaçlanmaktadır.

Güncel uygulamaları da kapsayan eğitim sürecinde işletme insan kaynaklarının işletmelere yansıyan veriminde önemli olan finansal bilgi düzeyini sektörler bazında da açıklayan bir öğreti düzeyi hedeflenmiştir. İşletmelerin karnesi niteliğinde olan bilançonun detaylı anlatımı ile şekillenecek olan eğitimde, bilançoların işletme verimliliğindeki önemi ve hareketleri de analiz edilecektir.

İÇERİK:

GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRMELER

 • Küresel ve Türkiye yakın tarih ekonomik yapısı
 • Makroekonomi – Mikroekonomi
 • Yakın tarih gelecek ekonomik verilerin analizi
 • Finansal sistem ve sistemin çalışması
 • Finansal ürünler ve ekonomik sistemdeki yerleri
 • Türk Bankacılığı genel yapısı ve sistem içerisinde bireyler
 • Genel Finansal sistem içerisinde tüketici konumu

TÜRK TİCARİ YAŞAMINDA İŞLETMELER

 • Şirket türleri ve yapıları
 • Şirket kuruluşları ve ortaklık şekilleri
 • Şirket nasıl kurulur ve yönetilir, temel teknikler
 • Şirket ortağı olan kişilerin yükümlülükleri
 • Ekonomik sistemde bireyler ve kuruluşların temas noktaları

BİREYLERE YÖNELİK FİNANSAL ÜRÜNLER VE KULLANIMLARI

 • Bireysel finans ve kredi kartları ile diğer finansal ürünler
 • Tüketici kredileri
 • Yeniden yapılandırılma
 • Kredi kartlarında yaşanan sorunlar ve teknik detaylar
 • Geri ödeme sorunlarının kontrolü
 • Banka birey ilişkisinde bilinmesi gerekenler
 • Çek, senet ve kıymetli evrak tanıtımı ve genel yapıları
 • Vadeli ekonomi ve tüketici harcamalarının piyasa etkisi

DİZGİNLERİ ELE ALMAK İÇİN BÜTÇELEME

 • Bütçe ve Bütçe yönetimi, Bütçeleme ve bütçenin denetim etkisi
 • Kişisel bütçe oluşturma ve finansal tuzaklara karşı teknikler
 • Aile bütçesi ile ekonomik yaşamda kalite
 • Kısa ve uzun vadeli bütçe teknikleri
 • Ekonomik sistem içerisinde bütçe davranışları nasıl olmalı?
 • Bütçemizi yönetirken borçlanma teknikleri

FİNANSAL ANALİZ,

 • Teknik Finansal analiz nedir ve sonuçları nelerdir?
 • Finansal analizin işletmelere yararı
 • Bir firmanın gücünü belirleyen kriterler ve ölçüm teknikleri
 • Finansal tablolar nasıl okunmalıdır?
 • Finansal tablolar sonucu ile firma yönetimi
 • Neden ve nasıl finansal performans ölçümü

İŞLETMELERİN KARNESİ ve KARNE NOTLARI

 • Mali Tablolar
 • Bilanço
 • Varlıklar
 • Dönen Varlıklar
 • Duran Varlıklar
 • Borçlar
 • Kısa Vadeli Borçlar
 • Uzun Vadeli Borçlar
 • Özsermaye…
 • Gelir Tablosu
 • Gelirler
 • Giderler
 • Özkaynaklar Değişim Tablosu
 • Nakit akım tablosu
 • Mali tabloların birbirleriyle ilişkileri
 • Özkaynaklar Değişim Tablosu

GELİR TABLOSU

 • Gelir tablosunun bilanço üzerindeki hareketleri
 • Karşılaştırmalı tablolar analizi (Yatay analiz )
 • Yüzde yöntemi ile analiz (Dikey analiz)
 • Eğitim yüzdeleri yöntemi ile analiz (Trend analizi)
 • Oran (Rasyo) analizi
 • Karlılık
 • Likidite
 • Varlık kullanımı etkinliği oranları
 • Finansal kaldıraç (borçlanma) oranları
 • Pazar değeri ve oranları
 • Finansal Planlama ve Denetim

EĞİTİMİN SÜRESİ: 2 Gün

MÜŞTERİ KAYBI YAŞANMADAN ALACAKLARIN HIZLANDIRILMASI

VE TAHSİLAT ZORLUKLARININ ÇÖZÜMÜ

EĞİTİMİN KONUSU:

Küresel kriz öncesi ve sonrasında, alacakların tahsilinde yaşanan zorluklar ve tahsilat yapamama konusundaki sorunlar giderek artış göstermektedir. Özellikle satışlardaki vade uzamaları ve tahsilatta yaşanan hukuksal çözümsüzlükler tüm işletmelerin karşısında dağ gibi sorunlar oluşturmaktadır.

Alacakların yönetilmesinin özel bir sanat olduğu ülkemizde, borcun da yönetilerek net işletme sermayesinin kontrol edilebilmesi doğru bir yöntem olarak tanımlanmaktadır.

Eğitimin amacı, süreçler üzerindeki çözümleri sunarak biriken ve donuklaşan alacakların hızını arttırma konusunda yapılacakları belirlemek ve çözüme kavuşturmak olacaktır.

Eğitim sırasında süreç yönetimindeki zafiyetlerin tespit edilmesi beraberinde çözüm önerilerinin geliştirilmesini, bu da sorunların çözülmesini sağlayacaktır.

Esas olan “alırken kazanmak” felsefesine dayanarak satışta başlangıçtaki müşteri seçiminin analizi ve doğru satış yapabilmenin kuralları da dikkate alınacaktır.

Bu husus Bankalar, kredi kuruluşları, uç noktada bireysel vadeli satış yapan kurumlar ve benzeri kreditör firmalarda istihbarat ve mali analizin katkılarıyla beraber değerlendirilecek, uygulamada rastlanılan aksaklıkların giderilmesinde kullanılabilecek teknikler önerilecektir.

Kredi kurumları ve benzer kurumlarda gecikmiş alacaklara intikal ettirmeden tahsilatın hızlandırılması ve bu konuda alınabilecek önlemler önerilecek, uygulama olasılıkları tartışılacaktır.

“Başarılı tahsilat, başarılı satıştan gelir” sloganından hareketle müşteri seçimindeki istihbarat ve analiz yöntemleri (kredi, risk ve alacak yönetimi) de önemle değerlendirilerek gerekli çalışmalar önerilecektir.

İÇERİK:

 • Müşteri yönetimi ve değişen dünyada müşteri profili,
 • Müşteriler de ERROR verir,
 • Sorunlu müşterilerle ilişki yönetimi,
 • Müşteri Analizi ve Araştırması “Doğru Müşteri, Doğru Satışı Getirir”,
 • Alacak Yönetimi, Alacak Yapılandırması ve Bilanço İçerisinde Alacakların Önemi
 • Tahsilat Gecikmelerinin Mali Tablolar Üzerindeki Etkileri,
 • Geciken Tahsilatta Kıymetli Evrak ve Vade Yapılandırması,
 • Tahsili gecikmiş alacakların tahsilindeki hukuksal süreç,
 • Kredi işlemlerinden kaynaklanan gecikmelerin asgariye indirilmesi,
 • Kredi limit tahsisinde önemli ayrıntılar,
 • Gecikmiş alacaklara intikal ettirmeden tahsilatın hızlandırılması,
 • Mali tablolar üzerinden hareketle kredi limit uygulamaları,
 • Kreditör kuruluşlarda tahsilat sorunları ve çözüme yönelik uygulamalar,
 • İstihbarat ve araştırmanın tahsilat üzerindeki olumlu etkileri,
 • Müşteri kaybı yaşanmadan tahsilat çözümleri,
 • Firmalarda tahsilat sistemleri kurulumu ve yönetimi,
 • Uluslararası alacak tahsilatları ve sorunları, dış ticarette tahsilat ve küresel değişim,
 • Bayilik ve VİP müşterilerde Kredi Risk Yönetimi ve Müşteri Kredi Limiti Tahsisi,
 • Müşteri ve sektör bazında scoring ve önemi ,
 • Gecikmiş Alacaklar Takibi ve Tahsili Gecikmiş Alacaklardaki Hukuksal sorunlar ve çözüm önerileri,
 • Alacakların Devir Süratinin Arttırılmasında sözleşmelerin önemi ,
 • Önerilerin ve sorunların tartışılması.

EĞİTİMİN SÜRESİ:  1 gün

RAPORLAMA ve RAPOR SUNUM TEKNİKLERİ

EĞİTİMİN KONUSU:

“Sizin anlayacağınız, anladığınız gibi değil, karşınızdakinin anlayacağı gibi yazın”

Bu eğitimin amacı, şirket veya kurum bünyesinde hazırlanan raporların rahat okunabilir ve anlaşılır olmasını belirleyen kuralları anlatabilmek ve öğretebilmektir.

Bu eğitim, araştırma ve geliştirme raporları yanı sıra, denetim ve teftiş elemanlarının yapacakları uygulamalara yönelik yazmaları gereken raporların etkin, verimli, anlaşılabilir, kurum kültürüne uygun şekilde olması ve kurum içi yeknesaklık sağlanabilmesi amacıyla yürütülmektedir.

Bu eğitimde katılımcıya, etkin bir raporun nasıl hazırlanması gerektiği detaylı bir şekilde aktarılacak, ayrıca düzenlenen raporların talep eden kurum veya kişilere, anlaşılır ve özet sunumunun nasıl düzenleneceği de eğitim kapsamında öğretilecektir.

İÇERİK:

 • Raporlamanın amacı
 • Gruplama temellerine göre rapor türleri
 • Etkin raporlama ilkeleri
 • Rapor hazırlama teknikleri ve uygulama şekilleri
 • Raporlamadan ve rapordan oluşan beklentilerin belirlenmesi
 • Raporlama ile iletişim arasındaki bağlantı ve iletişimin rapora etkisi
 • Raporlamadaki engeller ve okuyucu tanıma
 • Önemlilik ilkesi
 • Değerlilik ilkesi
 • Mantık ilkesi
 • Rapora duygu yükleme
 • Paragraflama
 • Rapor yazmanın aşamaları 5 N 1 K uygulamasının raporlama yönüne etkisi
 • Bilgi yönetimi ve rapora etkisi
 • Raporlamada kaliteye ulaştıran teknikler ve süreç yönetimi
 • Kompozisyon ve doğru yazma kuralları
 • Rapor hitap kuralları
 • Rapor içerisinde sayıların kullanılması
 • ESPAS tekniğinin rapordaki önemi ve uygulaması
 • Teknolojik gelişimin raporlama tekniklerine etkisi
 • E-Mail ile iletişim ve e-mail yazım kuralları
 • Örnek uygulama ve görüşler

EĞİTİMİN SÜRESİ: 1 Gün

BAYİLİK VE BAYİ YÖNETİMİ, BAYİ İLE SATIŞ YETKİLİSİ İLİŞKİLERİ VE

SATIŞ EKİBİNİN İLETİŞİM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN KONUSU:

Çalışmalarımızda, son dönemlerde, özellikle küresel ve yerel krizlerin de olumsuz etkileri ile oldukça sık yöntem değiştiren dağıtım kanalları stratejisinin en önemli noktalarından olan bayi/Distribütör ilişkisine farklı bir boyutta bakabilme öğretisi dikkate alınmaktadır.

Eğitim süresince, ekonomik krizlerin de etkisiyle değişmeye başlayan bayi yönetiminde en önemli unsur olarak önem verdiğimiz satış elemanı kavramı günümüz sonuçları dikkate alınarak değerlendirilmektedir.

Satış elemanının bayi ile olan ilişkisindeki sorunları gerçek bir boyutta ve yaşanmış örneklerle sürdürdüğümüz eğitimde, aşağıdaki konuların her biri üzerinde katılımcılar ile gerçek sorun analizleri gerçekleştirilmektedir.

İÇERİK:

DAĞITIM STRATEJİSİ

DAĞITIM KANALLARI

 • Dağıtım Kanallarının tanımı ve fonksiyonları
 • Dağıtım Kanallarının Avantajları
 • Dağıtım Kanalları Türleri

DAĞTIM KANALLARININ AVANTAJLARI

 • Tüketici Ürünleri Kanalları
 • Endüstriyel ürün kanalları
 • Hizmetler için Kanallar
 • Dağıtım Kanallarının seçimi
 • Dağıtım Kanalı seçimini etkileyen faktörler
 • Dağıtım Kanalı seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Başlıca dağıtım politikaları
 • Pazarlama Araçları
 • Bayi/Distribütör
 • Toptancılar
 • Perakendeciler

FİZİKSEL DAĞITIM

 • Fiziksel dağıtımın fonksiyonları

BAYİ SWOT ANALİZİ YÖNTEMLERİ

BAYİ YÖNETİMİ

PLANLŞI ÇALIŞMA

BAYİ YÖNETİMİNDE BAŞARI KRİTERLERİ

SİSTEM VE YAPILANMA TEKNİKLERİ

 • Bayi Dosyalarını oluşturma
 • Rut organizasyoları
 • Bayi ofisleri ilan panolarının kullanımlarının organizasyonu

RAPORLAMA

POTANSİYEL BAYİ OLUŞTURMA YÖNTEMLERİ

BAYİ YÖNETİMİNDE İLETİŞİM

BAYİ YÖNETİMİNDE MÜZAKERE

BAYİ PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ

İYİ BİR SATIÇCININ ÖZELLİKLERİ

SATIŞ GELİŞTİRMEDE FIRSATLAR

 • İyi satışçının kişilik özellikleri
 • Sisteme yönelik özellikleri
 • Genel özellikler

BAŞARILI SATIŞ GÖRÜŞMESİ

 • Soru sorma becerileri,
 • Dinleme Becerileri
 • Algılama yöntemleri
 • Satışta itirazların analizi
 • Değerlendirme ve soru cevap

EĞİTİMİN SÜRESİ: 2 Gün

BÜTÇELEME VE BÜTÇE YÖNETİMİ

EĞİTİMİN KONUSU:

Bu Eğitim kapsamında; Stratejik Planlama ve Hedeflere göre yönetim İlkelerinin, uygulama adımlarının oluşturulması, İşletmelerde Bütçe Sistemlerinin kurulması, modern Bütçeleme Tekniklerinin ve Sektörlere göre Bütçeleme uygulamalarının örneklerle anlatılması, Bölüm ve Yönetici Performanslarının izlenerek değerlendirilmesi ile Giderlerin ve maliyetlerin kontrolü ve yönetimi alanlarında, katılımcılara Bir Bütçe Sisteminin kurulması, denetlenmesi ve raporlanması ile ilgili olarak, güncel ve uygulanabilir bilgilerin aktarılması ve öğretilmesi hedeflenmiştir .

İÇERİK:

 • Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama ve Bütçeler
 • Stratejik planlamanın özellikleri ve stratejik planlama Süreci
 • Hedeflere göre yönetim kavramı ve İşletme Bütçeleri
 • Temel kavramlar, Bütçelerin yararları, amaçları ve Fonksiyonları
 • İşletme Bütçelerinde başarısızlığa yol açan nedenler
 • Bütçe Türleri ve Bütçe Sistemleri
 • Program Bütçe
 • Sorumluluk Bütçesi
 • Yatırım Bütçeleri
 • Nakit Akış Bütçesi
 • Orta vadeli ve çok yıllı Bütçeler
 • Bütçeleme Teknikleri
 • Esnek Bütçeleme
 • Faaliyet Tabanlı Bütçeleme
 • Kritik Hedefler Bütçesi
 • Sıfır Tabanlı Bütçeleme
 • Dinamik Bütçeler (Rolling Forecast Budgeting)
 • Öncelik sıralı Bütçeleme
 • Yürüyen Bütçeler
 • Bulanık Bütçeleme
 • Bütçeleme Süreci, Bütçe Organizasyonu ve Temel Uygulamalar
 • Vizyon ve hedeflerin belirlenmesi
 • Yatırım hacmi ve faaliyetlerin planlanması
 • Bütçe Organizasyonu, Bütçe Komitesi Bütçe Dosyası ve Bütçe Takvimi
 • Makroekonomik Göstergeler, temel varsayımlar ve özel hedefler
 • Kapasite ve çalışma günü planlaması
 • Kritik hedeflerin saptanması, tablolaştırılması, başa baş analizlerinin yapılması
 • Bütçeleme ve Katma Değer Analizleri
 • Bütçe formlarının hazırlanması, taslakların düzenlenmesi, uyumlaştırma, konsalidasyon ve onay safhaları
 • Yıllık faaliyet Bütçelerinin hazırlanması, temel uygulamalar ve teknikler
 • Faaliyet Hacminin Planlanması
 • Satış Miktar Bütçesi
 • Satış Tahmin Yöntemleri (Zaman Serileri Analizi/ Pazar Analizi/ Ürün Analizi/ Regresyon Analizi)
 • Üretim Miktar Bütçesi
 • Direkt İlk madde ve Malzeme Kullanım Miktar Bütçesi
 • Direkt ilk Madde ve Malzeme Satınalma Bütçesi
 • Direkt madde Maliyet Giderleri Bütçesi
 • Direkt İşçilik Zamanı Bütçesi
 • Direkt İşçilik Giderleri Bütçesi
 • Genel Üretim Giderleri Bütçesi
 • Satışların Maliyeti Bütçesi
 • Faaliyet Giderleri Bütçesi
 • Yönetim Giderleri Bütçesi
 • Satış ve Pazarlama Giderleri Bütçesi
 • Ar Ge Giderleri Bütçesi
 • Gelir Tablosu Bütçesi
 • Nakit Akış Bütçesi
 • Bütçelenmiş Bilanço
 • Departman Bütçeleri ve Gider türlerinin Bütçelenmesi
 • Gelirlerin Planlanması
 • Satış Fiyatları Bütçesi
 • Satış Gelirleri Bütçesi
 • Diğer Gelirler Bütçesi
 • Bütçelenmiş Mali Tablolar
 • Gelir Tablosu Bütçesi
 • Proforma Bilanço (Bütçelenmiş Bilanço)
 • Proforma Bilançonun Yararları
 • Proforma Bilanço Düzenleme Yöntemleri
 • Nakit Akış Bütçesi
 • Kısa dönemli Tahmin Teknikleri
 • Uzun Dönemli Tahmin Teknikleri
 • Bütçelemede Özel Raporlamalar
 • Başa baş Analizleri
 • Katma Değer Analizleri
 • İstisna Raporu
 • Z Raporu
 • Grafiksel ve Görsel Bütçe Raporları
 • Üst Yönetim Bütçe Raporları
 • Bütçe tahminlerinde yararlanabilecek Mali ve Ekonomik Raporlar ve Göstergeler
 • Bütçelemede Enflasyon Faktörü
 • Bütçe Yazılımları ve Bütçe programları
 • Bütçede Revizyon
 • Sektörlere göre Bütçeler ve Sektörel Bütçe Uygulamaları ve Örnekleri
 • Uygulama Örneği 1 : Ticaret Sektöründe Bütçeleme
 • Uygulama Örneği 2 : Üretim İşletmesinde Bütçeleme
 • Uygulama Örneği 3   Hizmet Sektöründe Bütçeleme
 • Uygulama Örneği 4 : Hizmet Sektöründe Bütçeleme
 • Uygulama Örneği 5 : İnşaat Sektöründe Finansal Planlama Ve Bütçeleme
 • Bütçe Denetimi ve Sapma Analizleri
 • Satış Gelirleri sapmalarının Analizi
 • Üretim Maliyetlerinde sapmalar
 • Direkt madde sapmalarının Analizi
 • Direkt işçilik sapmalarının Analizi
 • Sapmaların Yönetim Denetimi açısından Analizi
 • Bütçelerin izlenmesinde ve değerlendirilmesinde kullanılabilecek Tablo Örnekleri
 • Orta Vadeli ve çok yıllı Bütçeleme. Özellikleri ve Hazırlama Teknikler

EĞİTİMİN SÜRESİ: 2 Gün 

HEDEFLERLE YÖNETİM EĞİTİMİ

EĞİTİMİN KONUSU:                                                                

Hedeflerle yönetim eğitimi amacı, yönetici ile çalışanının karşılıklı görüşerek hedef belirlemesini ve belirli hedeflerin elde edilmesine dayalı olarak çalışanın değerlendirilmesini içeren bir yönetim yaklaşımıdır. Bu eğitimin amacı, kuruluşun yönetsel konularda kurumsal yönünü ve hedeflerini belirlemek ve tanımlamaktır. Kurumların hedefleri ile çalışanlarının hedeflerini bağdaştırmayı, bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak faaliyet planlarını oluşturmayı ve elde edilen sonuçları değerlendirmeyi amaçlar. Eğitim sonunda, katılımcılar, hedeflerle yönetim konularına ilişkin minimum gereklilikler konusunda bilgi edineceklerdir.

Eğitim süreçleri, oyun, görsel tasarım ve diğer etkinlikler ile desteklenecek, vaka çalışmaları yöntemiyle de etkinliği arttırılacaktır.

İÇERİK:

 • Hedef belirlenmesi
 • Hedeflerin kademelendirilmesi
 • Hedefiniz ölçülebilir değerlerde mi?
 • Hedefleriniz kabul edilmiş mi?
 • Hedefleriniz gerçeği yansıtıyor mu?
 • Hedeflerinizde zaman sınırlaması var mı?
 • Stratejiye Giriş
 • İş hedefleri
 • Süreç hedefleri
 • Bireysel hedefler
 • Hedef Nedir, Strateji Nedir?
 • Neden Strateji Yönetimi?
 • Hedefleri Belirleme
 • Geleneksel Yaklaşım (expert approach)
 • Yeni Yaklaşım
 • Çoklu Stratejik İş Birimleri
 • Hedeflerle Yönetim ve Zamanlama
 • Dengeli Stratejik Yaklaşım
 • Unsurlar Arasında Bütünleşme
 • Strateji Yöneticileri Kimlerdir?
 • Hedefleri Belirleme,
 • Strateji Hazırlama
 • Firma Misyonu Belirleme
 • Dış İrdeleme (external analysis)
 • İç İrdeleme (internal analysis)
 • SWOT Analizi
 • Çeşitli Seviyelerde Stratejiler
 • Kısa ve Uzun Vade Açmazları
 • Stratejik Plan
 • Hedefleri Belirleyen Faktörler
 • Hedefleri Uygulama
 • Stratejik Bütçeleme
 • Performans Standartlarının Seçimi
 • Plan ve Politikalar Geliştirme

EĞİTİMİN SÜRESİ: 2 Gün

HEDEF BELİRLEME VE SONUÇ ALMA

EĞİTİMİN KONUSU:

Hedefi belli olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez, hedefi belli olmayan geminin limanı da belli olmaz

Günümüzde yapılan araştırmalar, insanların çoğunun kesinleşmiş bir hedeflerinin olmadığını göstermektedir. Çoğu birey, geleceğinden umutsuz bir biçimde kariyer ve hayat planı yapamamaktadır. Bunun üstesinden gelmenin başlıca yolu, kişisel farkındalığı artırarak, değerlerimizi bilmek ve bu değerlerimizden kaynağını alan hedeflerimizi belirleyerek, eylem adımlarını oluşturmaktır.

Bu eğitimde amaç, katılımcılara hedef belirleme ve sonuç almanın önemini anlatarak, hayattaki değerlerini ve gerçek hedeflerini belirlemelerini sağlamaktır.

İÇERİK:

 • Hayalleri hedeflere dönüştürmek
 • Bireysel olarak istenen hedefi belirleme
 • Geçmiş performansı değerlendirme, gelecek performansı artırma
 • Çözüm odaklı bakış açısı kazanmak
 • Doğru Hedef Belirleme Teknikleri
 • Yıllık, Haftalık ve Günlük Planlamalar
 • Zaman yönetimi ile hedefe ulaşma
 • TEKGÖZ Prensibi
 • Planlama Süreci ve Uygulamalar
 • Önceliklerin Belirlenmesi
 • Değerlerin Hedefe Etkisi
 • Kişisel Misyon İfadesi
 • Çevresel Faktörlerin Hedeflere Etkisi
 • Hedefle İlgili Stratejilerin Belirlenmesi
 • Uygulama Planı ve Kontrol
 • Kişisel Karar Alma ve Çok Kriterli Sistemler
 • Planlamada Etkili Zaman Yönetimi
 • Esneklik ve Farkındalık
 • Stratejik Yönetim Anlayışı
 • Hedef belirleme vaka çalışması
 • Masal tekniği ile hedef belirleme
 • Hedef oyunları
 • SWOT Analizi ile Durumsal Farkındalık
 • İçsel ve Dışsal Kaynakların Organize Edilmesi
 • Eylem Planlarının Oluşturulması

 

EĞİTİMİN SÜRESİ: 1 Gün

GÖREV DEVRETMEK VE DELEGASYON EĞİTİMİ

EĞİTİMİN KONUSU:

Yönetici ekipteki ana sorunlardan biri olarak önemini devam ettiren konuların başında gelen ‘’Görevi aktaracağım nitelikte eleman bulamıyorum ve her iş bana kalıyor’’ düşüncesi günümüz yöneticilerinin de önemli sorunu olmaya devam etmektedir.

Hepsinin kendine göre farklı amaçları ve çalışma tarzları olan yönetim ekiplerindeki başarılı yöneticilere bakıldığında dikkat çeken ilk şey hepsinin yetkilendirme becerilerinin üst düzeyde olmasına rağmen yetki devretmekte oldukça zorlandıklarıdır.

Bu eğitim kapsamında katılımcılar, yetki devrinin ne olduğunu, dikkat edilmesi gerekenleri öğrenecek iş yükünden kurtulmanın ve daha randımanlı iş yapmanın esaslarını belirleyeceklerdir.

İÇERİK:

 • Yönetici ve yönetme tanımı
 • Çağdaş yönetim modellerindeki yeni trendler
 • Yönetim kavramı
 • İşletme bileşenleri
 • Genel işletmecilik kavramındaki yönetim modelleri
 • Yönetici idareci ayrımı
 • Yönetmek mi? İdare etmek mi?
 • Hedef belirleme ve yönetme sanatı
 • Görev devretmenin amacı
 • Delegasyon kavramı ve yararları
 • Görev devretme ve delegasyon konusunda yöneticilerin genel endişeleri
 • Yetkilendirmede yaşanan sorunlara bakış ve çözümleri
 • Görev devretme becerilerinin geliştirilmesi
 • Kendini tanıma ve ekibi yönetme
 • Ekibi tanıma ve ekibi yönetme
 • Etkin görev devri için yol gösterici ilkeler
 • Kilit görev devrinde karar stratejileri
 • Karar alma ve karar verme
 • Doğru ortamı oluşturmak
 • Başarılı bir delegasyon için zemin hazırlamak
 • ‘’Ben yokken neden arıza çıkıyor’’
 • Ben olmazsam yönetilemez sendromu
 • Önyargı temizleme
 • Görev devretme nedenlerini tanımak
 • Devredilecek veya devredilemeyecek görevleri bilmek
 • Doğru kişiyi seçebilmek
 • Doğru kişiye yetki vermek
 • Devredilen işin veya görevin takibi
 • Geri bildirim nedir?
 • Geri bildirim/eleştiri arasındaki farklar?
 • Olumlu/olumsuz geri bildirim dengesi
 • Geri bildirim verme/alma
 • Yapılması/yapılmaması gerekenler
 • Ters giden delegasyon ile başa çıkmak
 • Ekip liderlerini öğretmek ve yetiştirmek
 • Görev devretmek için sistem kullanımı
 • Ölçme ve değerlendirme
 • Performans ölçümüne etkisi
 • Yetki devrinde Motivasyon
 • Motivasyon nedir?
 • Motivasyon teorileri
 • Kişiye göre motivasyon
 • Hedef belirleme nedir?
 • Hedef koyarak delege etmek
 • Algı yönetimi
 • Algı kavramı
 • Algı süreci
 • Algı yönetimi nedir?

EĞİTİMİN SÜRESİ: 1 Gün

İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ

EĞİTİMİN KONUSU:

Kriz yönetiminde ideal olan yaklaşım, krizi başarıya dönüştürmektir. Krizin başarıya dönüştürülmesi, yönetimin duruma aktif olarak müdahalesini gerektirir. Krizi çözme yaklaşımı, hem kriz öncesi durumu tahmin etmeye hem de problemlerin çözümü için uygun zamanda harekete geçmeye bağlıdır. Kriz, kritik bir durum meydana geldiğinde telaş etmeden yapılması gerekeni hayata geçirebilmektir.

Krizi çözme yaklaşımına göre kriz yönetimi; olası kriz durumuna karşılık, kriz sinyallerinin yakalanarak değerlendirilmesi ve işletmenin kriz durumunu en az kayıpla atlatabilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve uygulanması sürecidir.

Bu amaçla, işletmelerin yakalanmak üzere oldukları veya yakalandıkları her hangi bir kriz durumunda nasıl en kısa sürede durumu düzeltebilecekleri konusunda öğretiler ile birlikte, Yönetsel nedenlerin de oluşabildiği krizlerin yönetilmesinde, liderlik ederek krizleri daha az zararla atlatabilmenin teknikleri de eğitim kapsamında yer alacaktır.

İÇERİK:

 • Kriz nedir?
 • Kriz yönetiminin tanımı
 • Kriz yönetiminin amaçları
 • Kriz yönetiminin özellikleri
 • Jeopolitik sistemlerin krize etkileri
 • İşletmelerde kriz safhaları
 • İşletmelerde Kriz Yönetimi
 • Krizden kaçınma
 • Kriz denetimi
  Krizi kontrol altına almak
 • Krizi fırsata çevirmek, krizden ders çıkarmak
 • Yönetimde Kriz, Yönetsel nedenlerin analizi
 • Yönetimdeki Kriz Dönemleri
 • Kriz ve yöneticiler
 • Kriz yönetimi ve iletişim
 • Liderlik ve yöneticilik ile kriz yönetimi
 • Yangında ilk kurtarılacak ekibi tasarımı
 • Yöneticilerin Kriz Dönemlerini Algılama Şekilleri
 • İşletmelerin Kullandıkları Kriz Çözme Yaklaşımları
 • Kriz sonrasında karşılaşılan sonuçlar
 • Kriz yönetimi ve iletişim için faaliyetler
 • Krizin özellikleri
 • Krize neler yol açar?
 • Krizi olmadan görüp çözüm üretmek
 • Kişisel gelişim yöntemleri ile kriz yönetimi
 • Kriz Yönetim Planı
 • Kriz Yönetim Süreci
 • Kriz yönetimi türleri

EĞİTİMİN SÜRESİ: 1 Gü

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ve MÜŞTERİ ANALİZ TEKNİKLERİ

EĞİTİMİN KONUSU:

Küreselleşmeyle birlikte işletmeler arasındaki rekabet de artmıştır. Daha önce bölgesel bazdaki işletmelerin rekabeti varken, küreselleşmenin etkisiyle rekabet uluslararası olmaya başlamıştır. İşletmeler rekabette avantaj sağlayabilmek için, eski pazarlama anlayışları yerine modern pazarlama yaklaşımları sergilemeye başlamışlardır.

Müşteri ilişkilerini karlı hale getirmek, farklılaşma sağlamak, maliyeti minimum kılmak, işletmenin verimini arttırmak, uyumlu faaliyetler sağlamak ve müşteri taleplerini karşılamak amacıyla CRM desteği ile birleşen Müşteri ilişkileri Yönetimi, tüm işletmelerde bir çeşit yönetim modeli haline gelmeye başlamış, gelişen teknoloji ile desteklenen uygulamalar sonucu müşteriyi ön plana alan bir uygulamaya olmaya başlamıştır.

Eğitimde amaçlanan asıl konu, müşteri(insan) kavramından yola çıkarak, davranışlar ile bütünleşen bir süreçte satış elemanlarının yönetilmesi, verim alınması ve karlılığa ulaşırken müşteriyi de kaybetmeden yönetim modelleri oluşturmak olacaktır.

İÇERİK:

 • Müşteri Odaklılık
 • Müşteri Odaklı Kurumsal İmaj
 • Kurumsal imaj müşteriye nasıl yansır?
 • Her noktada müşteri algısı ve algı yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi

 • Müşteri Beklentileri nelerdir?
 • Uzun Dönemli Müşteri Yaklaşımı ve Güven İlişkisi, Sadık müşteri yaratabilme
 • Müşteri Tipleri ve Müşteri Tiplerine Uygun İlişki Biçimleri
 • Müşteri Şikayetlerinin Önemi, şikayet bir şans mı?
 • Aşırı müşteri taleplerinin karşılanmasındaki teknikler, müşteriyi kaybetmemek yaklaşımları
 • Şikayet sürecinde Alınması Gereken Önlemler
 • Şikayet Karşılama ve Çözüm Süreci, beklentiler
 • Müşteri Karar Sürecini Belirleyen Unsurlar

 Müşteri İlişkileri Yönetimi’nde Temel İletişim Yaklaşımları

 • Satışta Beden Dili
 • Etkin Dinleme ve soru sorma
 • Birey ve Kurum Olarak İletişim Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • İletişim Kururken Yapılması Gereken Davranışlar ve Yapılan Hatalar
 • Profesyonel Görünüm
 • İtirazlarla Başa Çıkma
 • Çözüm Odaklılık
 • İkna Süreci ve İkna Yöntemleri
 • Çatışma Yönetimi
 • Şikayet Karşılama
 • Müşteriye geri bildirimin önemi ve uygulanabilir teknikler.
 • Kızgın ve Zor Müşterilerle Başa Çıkma

Müşteri Temas Noktaları

 • Telefonla iletişim, telefonla satış, müşteri memnuniyet istasyonları
 • Yüz yüze iletişim
 • Yazılı iletişim, teknolojik iletişim
 • Rol Play çalışmaları, test ve uygulamalar

EĞİTİMİN SÜRESİ: 2 Gün

MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİNİ VE İTİRAZLARINI KARŞILAMA

EĞİTİMİN KONUSU:

Günümüzde yoğun rekabet altında faaliyet gösteren şirketler, yüksek düzeyde müşteri tatmini için yapılması gereken her türlü fedakârlığa katlandıkları, ürün ve hizmet kalitesini her geçen gün daha da geliştirdikleri halde şikâyet ve itirazlardan bir türlü kurtulamadıklarından söz etmekte ve bunlarla karşılaşmaktan üzüntü duymaktadırlar.

Eğitim kapsamında, şikâyet ve itirazların bir şans olduğu düşüncesi ile şirketin ve çalışanlarının gelişimi için neden şikâyetlere önem vermek gerektiği anlatılmaktadır.

İÇERİK:

 • Müşteriye Hizmet Kavramı
 • Hizmet Nedir?
 • Nasıl Değerlendirilir?
 • Hizmette Standart Belirlenebilir mi?
 • Hizmetin Nitelikleri
 • Müşteri Kime Denir?
 • Müşteri Tatmini:
 • Kalite
 • Kalitede Ana Hedefler
 • Hizmet Verenden Müşterinin Beklentileri
 • Müşterinin Genel Beklentileri
 • Müşteri Nasıl Kazanılır?
 • Müşteri Tatmini Sağlama Teknikleri
 • Müşteri Tatmini Neden Önemlidir?
 • Müşteri Beklentisine Ulaşamazsa Ne Olur?
 • Müşteri Tatminsizliğinin Sonuçları Nelerdir?
 • Müşteri Tatmininin Sonuçları Nelerdir?
 • Şikâyet ve İtiraz Arasındaki Farklar
 • İtiraz ve Direnişlerin 8 Sebebİ
 • İtiraz veya Direnişlere Cevap Verme Şekilleri
 • İtiraz veya Direnişlere Cevap Verme Zamanları
 • En Yüksek İtiraz Sebebi “Fiyat”
 • Fiyat İtirazlarının 4 Bakımdan İncelenmesi
 • Müşterinin Fiyatı Pahalı Bulma Sebepleri
 • Fiyatı Kabul Ettirme Yöntemleri
 • Şikâyet Çeşitleri
 • Şikâyetlerden Nasıl Yararlanmalıyız?
 • Müşteri Tipleri
 • Çatışma Durumlarında Biz Ne Yapıyoruz?
 • – Çatışma Kaynakları
 • – Çatışma Çözme Yöntemleri
 • Zor Müşterilerle Baş Edebilmede 3 Önemli Olay
 • Zor Durumlar ve Bu Durumlarda Müşterilere Karşı Tutumlarımız
 • Zor Müşterilerle İletişimde Davranışsal Modellerimiz
 • – Pasif Davranışlar
 • – Pasif-Saldırgan Davranışlar
 • – Saldırgan Davranışlar
 • – Etkin Davranışlar
 • Etkin Dinleme
 • Kendimizi Müşterinin Yerine Koyabilme / Empati
 • Ustalıklı Tartışma
 • Ustalıklı Tartışma ile Tartışma Arasındaki Farklar
 • Ustalıklı Tartışmada;
 • – Belirtme Sistemleri
 • – Sorgulama Sistemleri
 • Değerlendirme ve Kapanış

EĞİTİMİN SÜRESİ: 2Gün

PROBLEM ÇÖZME VE KARAR ALMA TEKNİKLERİ

EĞİTİMİN KONUSU:

İşletmelerde ve işletme türü tüm kuruluşlarda verimliliği arttırmak için yürütülen süreç Yönetimlerinin anlaşılması ve süreçlerin sürekli iyileştirilmesi, Problem Çözme ve Karar Vermeyi zorunlu kılmaktadır.

Şirket içindeki tüm çalışanların katılımıyla, mevcut ürün ve süreçlerdeki kalite ve verimlilik problemlerini çözmek ve şirketin rekabetçi durumunu devam ettirmek, takım ruhunun aşılanması, yaratıcı zekanın ortaya çıkarılması ve doğru kararlar alabilmek için ana sebeplerin ve çözümlerinin doğru olarak belirlenmesi, problem çözmek için gerekli olan hususlardır.

Eğitim çalışmalarında uygulamalı ve oyun teorilerinin öne alındığı bir süreç izlenmektedir. Katılımcıların aktif problem çözme vakalarına katılımı ile öğrenin seviyesi arttırılacak ve kalıcı değer bırakması amaçlanacaktır.

İÇERİK:

 • İşletmelerdeki temel sorunlar
 • Problem Nedir?
 • Problem Çözme Teknikleri kavramlar (Proses, Problem, Hata, Kusur vb. tanımlar),
 • Problem Çözme Yaklaşımı?
 • Problem Çözme Süreci,
 • Problem Çözmeye Etki Eden Faktörler
 • Problem Çözme Süreci
 • Problem Çözme Yaklaşımları
 • Analitik ve Yaratıcı Düşünce
 • Karar ve Karar Verme
 • Doğru Karar Vermenin Önemi
 • Karar Verme Yöntemleri
 • Doğru Kararın Özellikleri
 • İnisiyatif Kullanma Kullandırma
 • İnisiyatif Kullandırmada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Takım Çalışması,
 • Kişilik Profilleri,
 • Temsil Sistemleri,
 • Hedef-Sonuç Odaklı Yaklaşımlar,
 • Hedefe Ulaşmak İçin İyi Biçimlenmiş Koşullar,
 • Beyin Fırtınası
 • Zihin Haritalama
 • SWOT Analizi
 • Düşünme Düzeyleri,
 • Stratejik Düşünme,
 • Problemler ve Paradigmalar,
 • Veri Analizi,
 • Sebep Sonuç Analizi,
 • Pareto Analizi,
 • Neden Analizi, Sapma Analizi,
 • Fikir Üretme ve Karar Verme,
 • Karar Vermede Zihin Haritaları Kullanımı,
 • Hangi Problem Çözme Tekniğini Kullanmalı?
 • Yönetimde karşılaşılan sorunlar ve karar
 • Karar alma modelleri ve aşamaları
 • Karar alma becerileri

EĞİTİMİN SÜRESİ: 2 Gün

ZOR İNSANLARLA BAŞA ÇIKMA, ZOR DURUMLARDA STRES YÖNETİMİ,

İŞ YAŞAMINDA ZORLUKLARIN VE ZOR İNSANLARIN ANALİZİ

EĞİTİMİN KONUSU:

 

İnsan ilişkilerinde, olumsuz durumların kaynağını belirlemek ve öncelikle bu durumu önleyebilmek için insanlara farklı bir anlayışla yaklaşmak, zor durumlar karşısında kontrollü davranarak bu durumu hem kurum için hem kendisi için KAZAN*KAZAN felsefesine uygun bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak bazı

Bilgi ve beceriler gerektirmektedir.

Bu eğitimde, zor insanların yarattıkları sorunlu durumları kontrol altına alabilmek ve bu sırada yaşanabilecek yıkıcı duyguların etkilerini en aza indirebilmek için hayata bakış açılarında farklılık
yaratacak, gerçek hayatta uygulanabilmesi mümkün olan teknikler anlatılmaktadır.

Diğer yandan eğitim sürecinde;

Sorunlu durumlar ile karşı karşıya kalındığında kontrolü ele alarak, zorluk hallerini kazanç ile sonuçlandırmalarını sağlayacak bilgi ve yöntemleri sağlayarak, sorunlu durumların baskı ve stres yaratmasını engellemek için bakış açısı oluşturmak ve yoğun iş ortamında stres ile başa çıkma teknikleri uygulamalı olarak sunulmaktadır.

İÇERİK:

 • İnsan ve Davranışı
 • İnsan Davranışlarındaki Farkların Kaynakları
 • İnsanlar Neden Zor İnsan Olur?
 • Çatışmalı Zorlu Durumlar
 • Olumsuzluk Kaynakları, Nedenleri ve Başa Çıkma Teknikleri
 • Yaygın Zor İnsan Tipleri ve davranışlar
 • Zor Davranışlar
 • Zor Davranışlara Örnekler
 • Zor İnsanlara Yaklaşım Nasıl Olmalıdır?
 • Kişilik profilleri
 • Zor İnsanlar Karşısında Taktikler
 • Ast-Üst ilişkilerinde zorlu durumlar
 • Zor Durumlarda Stresle Başa Çıkma ve Stresle başa çıkmanın en etkili yolları
 • Zor İnsan Tipleri Zor İnsanları Sakinleştirme Teknikleri
 • Memnuniyetsiz Kişileri Memnun Etmede Dikkat Edilecek Nüanslar
 • Olumsuz Durum ve Kişileri Yönlendirme ve İçsel Motivasyonu Koruma İşe ve hayata Pozitif Bakış
 • Anlamak için dinlemek, uygun soru sorma yöntemleri
 • Çatışmayı işbirliğine dönüştürme
 • Güven uyandırma
 • Rol-Play ve örnek olay uygulama

 

EĞİTİMİN SÜRESİ: 1 Gün

ÇATIŞMA YÖNETİMİ

EĞİTİMİN KONUSU:

Çatışma, kişi ya da grubun başka bir kişi ya da grupla ihtiyaç, amaç veya fikir farklılıklarından doğan bir sürtüşme çatışma davranışıdır. Çatışmaların kaçınılmaz olduğu unutulmadan, çatışmayı erken aşamada pozitif ortam oluşturarak olumlu şekilde sonuçlandırmalarını sağlamak gerekliliği bilinen bir gerçektir.

Eğitim süresince çatışma alanlarının belirlenmesi ve çatışmayı tanıyarak yönetmenin teknikleri uygulamalı bir şekilde işlenecektir.

Drama ve benzer uygulamalardan da yararlanılan eğitim, test ölçümleri ile daha da verimli hale getirilecektir.

İÇERİK:

 • Çatışma yönetimi nedir?
 • Çatışmayı oluşturan faktörler
 • Kişisel çatışma nedir
 • Kişilerarası çatışmalar (sebepler ve başa çıkma yöntemleri)
 • Gruplar arası davranışlar ve çatışmalar
 • Örgütsel çatışmalar
 • Örgütlerde Çatışma Türleri Ve Çatışmanın Oluşma Nedenleri
 • İletişim sorunları
 • Etkin İletişim İçin Yaklaşım Ve İkna Yöntemleri
 • Farklı kişilikler için iletişim
 • Davranış Biçimleri Ve Etkileri
 • Saldırgan Davranışlar
 • Pasif Davranışlar
 • Açık saldırgan
 • Güvenli Davranış – Hakkını Korumak
 • Kişilik bozuklukları
 • İşyerinde çatışma çeşitleri
 • Çatışma mı? Rekabet mi?
 • Çatışma Düzeyleri
 • Kurum Kaynaklı
 • Ekip Üyeleri Kaynaklı
 • Yönetici Kaynaklı
 • İşverenin veya yöneticinin rolü
 • Çatışma çözme yöntemleri
 • Takım çalışmaları ve uyuşmazlık
 • Çatışma Yönetimi
 • Zor kişilerin yapıları
 • Zor kişileri tanımlama ve onlarla başa çıkma yöntemleri
 • Üretkenliğe zarar veren kişilerin oyunlarını yorumlama
 • Çalışma arkadaşlarının hareketlerini sempatiyle karşılama yolları
 • Çatışmanın Yıkıcı Etkisi
 • Çatışmanın Yapıcı Etkisi
 • Ortak bir nokta bulmak
 • Etkileme Ve Kendini Kabul Ettirme
 • İlgi Ve Dikkat
 • İlginin Önemi Ve Dengesi
 • Kazan-kazan prensibi
 • Çatışma yönetimi stratejileri
 • Davranış değiştirme
 • Örnek uygulamalar

EĞİTİMİN SÜRESİ: 1 Gün

ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ

EĞİTİMİN KONUSU:

Etkili sunum hazırlama tekniklerini uygulama süreçleri ile anlatan eğitim satış sunumlarında, kurumsal tanıtım sunumlarında ve eğitim sunum tekniklerinde geniş kapsama sahiptir. Profesyoneller ve yöneticilerin en önemli yetkinliklerinden biri olan sunum tekniklerini işleyen eğitim; hem etkili konuşma teknikleri hem de sunum tekniklerini kapsamaktadır ve sahne becerileri ile birlikte beden dilinin nasıl kullanılması gerektiğini öğretmeyi amaçlanmaktadır.

Eğitim kapsamında; Katılımcıların, çevrelerindekileri ikna eden, saygı ve güven uyandıran sunuşlar yapma yeteneklerini geliştirmek, sahne korkusunun ortadan kaldırılması ve doğru tekniklerle etkileyici sunumlar yapabilmek, belleklerden uzun süre silinmeyecek bir sunuşun çatısını oluşturacak yöntem ve araçları sunmak, katılımcıların kendi doğal yeteneklerini ortaya çıkarmalarını sağlamak gibi öğretiler ön planda olacaktır.

İÇERİK:

 • HAZIRLIK
 • Bir Sunum Yapmak
 • Slayt hazırlamak, teknoloji kullanmak
 • Neden İyi Bir Sunumcu Olmalıyım?
 • İyi Bir Sunumcunun Olmazsa Olmazları
 • İlk Mesele – Sahne Korkusu, Nasıl Alt edilir?
 • Sebepler
 • Etkilemek
 • Bildiklerini Paylaşmak
 • Hedef Odaklı Sunum Yöntemleri
 • Bilgilendirme Sunumları
 • Üst Yönetim Onay Sunumları
 • Eğitim Sunumları
 • Motivasyon Sunumları
 • Farklı Katılımcı Tiplerini Anlama
 • Katılımcılarla İletişim
 • Katılımcılarla Güven İlişkisi Kurabilmek
 • Aykırı Seslerin Bastırılması
 • Katılımcılarla Eşit Mesafe Kuralı
 • Kişisel Alanı Korumak
 • GİRİŞ
 • Sunumdan Öncesi
 • Heyecan ve Korku ile Başa Çıkmak
 • Katılımcı Grubu Tanımak
 • Beklentileri Bilmek ve Sınırlamak
 • Bilgi Veri Toplama, bilgi yönetimi
 • SUNUM
 • Sahnede
 • Jest ve Mimik Kullanımı
 • Beden Dili ve Ses
 • Sesin Kullanımı
 • Kısa sunumların teknikleri
 • Sunumda zaman yönetimi
 • Sunumda stres yönetimi
 • Sahnenin Kullanımı, Sınıf Düzeni, sunum ortamı
 • Göz Teması
 • Uygulama – Sahnede duruş ve sahneyi adımlama/kullanma
 • Uygulama – El ve kolları kullanarak tarif etme çalışması.
 • Görsel Malzemeler ve Kullanımları
 • Dinleyicileri Sunuma Katmak
 • Zor Katılımcılar, sunumları sabote etmeyi sevenleri ikna etmek
 • Grubun Kontrolünün Elde Tutmak
 • Soru Cevaplama Teknikleri
 • Değerlendirme ve rol play çalışması

EĞİTİMİN SÜRESİ: 1 Gün

TOPLANTI VE ZAMAN YÖNETİMİ

EĞİTİMİN KONUSU:

İş yaşamında çalışma tempomuzu ve verimimizi en üst seviyede belirleyebilmek ve bu konuda yetkinliği arttırmak, hem kişisel hem de kurumlara katkısı açıdan önem kazanmaktadır. Çabuk değişen, hızlı hareket eden, ileri derecede bilgi fazlalığına ulaşmaya başlayan iş ve sosyal yaşam dünyası, dünden daha hızlı ve randımanlı iş yapabilenlerin başarılı olduğu bir geleceğe doğru yol almaktadır.

Eğitim kapsamında, iş yaşamının içinde sürekli var olan toplantı etkinliklerinin zaman yönetimi teknikleri ile beraberce yapılandırılması, zamanı etkin kullanıp verimli toplantılar yapılması ve iş yaşamındaki verimsizlikleri ortadan kaldırabilecek öğretiler sunulacaktır.

Vaka çalışmaları ve testler ile desteklenecek eğitimde kalıcı sonuçlar yaratılmaya özen gösterilmektedir.

İÇERİK:

 • Etkin toplantı yönetimi
 • İdeal bir toplantı yönetimi için gerekli şartlar
 • Gündem
 • Toplantının ana işlevi
 • Toplantı çeşitleri
 • Toplantıda liderlerin sorumlulukları
 • Toplantıda katılımcıların sorumlulukları
 • Verimli toplantı yönetimi
 • Toplantıların Vazgeçilmezliği
 • Toplantı Yapmanın 4 Ana İşlevi
 • İş Toplantılarının Etkinliğinin Ölçülmesi
 • Toplantı Yönetiminin Özellikleri
 • Toplantılarda Yapılmaması Gerekenler
 • Toplantılarda Gösterilmesi Gereken Tavır ve Yaklaşımlar
 • Toplantılarda Katılımcıların ve Liderlerin Görevleri
 • Toplantı İçin Gündem Belirleme
 • Toplantılarda Açış ve Yürütme
 • Toplantılarda Tartışma Yönetimi
 • Toplantıda Sonuçlandırma Adımları
 • Özetleme ve Toplantı Tutanağının Hazırlanması
 • Yaşamı ve Zamanı Planlamanın Nedenleri
 • Zaman Yönetiminin Ana Prensipleri
 • Sorunları Tanımak
 • Değişik Yaşam Rollerimiz ve Değerlerimiz
 • Kişisel Vizyon ve Misyon Oluşturma
 • Yaşam Yönetimi ve Zamanı Dengeli Kul
 • Zamanın Değerini Anlamak
 • Kişisel Verimliliğin Esasları
 • Kişisel Zaman Yönetiminin Özellikleri
 • Kendini Organize Etmek
 • Hayır Diyebilmek
 • Başkalarını Organize Etmek ve Delegasyon
 • Zaman Tuzakları
 • Zaman Yönetimi Teknikleri
 • Zaman Yönetimi Matrisi
 • Zaman Kaybettiriciler
 • Zamanı İyi Yönetememenin Temel Sonucu; Stres!..
 • Olumlu ve Olumsuz Stres Öğeleri
 • Örgüt İçi ve Dışı Stres Etkenleri
 • Stres Belirtileri
 • Stresin Performansa Etkileri
 • Stresin Yarattığı Olumsuz Sonuçlar
 • Stresle Başa Çıkma Yolları

EĞİTİMİN SÜRESİ: 2 Gün

STRES YÖNETİMİ VE MOTİVASYON

EĞİTİMİN KONUSU:

Stres’ in en önemli sebeplerinden bir tanesi de hiç kuşkusuz iş yaşantısı ve çalışma koşullarıdır. İş tanımındaki belirsizlik, zaman yetersizliği, kişiler arası çatışma, kariyer belirsizliği, aşırı sorumluluk, yoğun iş yükü, iş güvenliği, fiziki mekân gibi değişkenler “iş stresini” tetikleyen en önemli faktörler olarak sayılabilir.

İş yaşamında olması gereken diğer bir değer de motivasyondur. Kendi motivasyonumuzu sağlamanın eğitimi sonuca yönelik ve pratik süreçlerdir. Uygulandığı zaman kurum ya da kuruluşu hep bir adım ileriye götürecektir.  Başarının anahtarı çalışan personelin memnuniyeti ve tatminidir. Kişinin kendini önemli hissetmesi, ona değer verildiğini bilmesi, onu çalışmaya yöneltecektir. Böylelikle işine sahip çıkacaktır.

Çağrı merkezinde çalışıp stresten uzak olmak mümkün değil. Çağrı merkezindeki yoğunluk müşteri temsilcilerini zamanla stresin eşiğine getiriyor.

Stres Yönetimi eğitimi, telefonda hizmet veren herkese gün içinde yaşanan tüm stres etkenleri konusunda farkındalık kazandırılarak günü stres baskısı olmadan yönetmeyi öğrenir.

İÇERİK:

 • Stresin Tanımı
 • Stresin Nedenlerini Saptamak
 • Tükenmişlik Göstergeleri
 • Stresi Azaltmak İçin Yapılacaklar
 • Stres Yönetimi
 • Hemen Uygulanabilir Yöntemler
 • İletişim Bozuklukları
 • İletişimi Engelleyen Faktörler
 • İletişim Kopukluklarıyla ve Anlaşmazlıklarla Başa Çıkabilme
 • Motivasyon Teknikleri,
 • İddialı Olmak,
 • Kendine Güven,
 • Kendine Saygı,
 • Pozitif Düşünme Teknikleri,
 • Telefonla İletişimde Stresle Başa Çıkabilmek
 • Telefonla İletişimde Stres Kaynakları Nelerdir?
 • Bedensel Stres Belirtilerinin Farkında Olmak
 • Stresi Algılayış Biçimimizde Kişilik Yapımızın Etkisi
 • Stresin Fiziksel, Zihinsel, Davranışsal ve Duygusal Etkileri
 • Bireysel Stres Yönetiminde Stresle Başa Çıkabilme Teknikleri
 • Günlük Yaşamda Rahatlama Biçimleri
 • Problem Tanımlama, Çözüm Önerileri Yaratabilme
 • Kişilerarası Anlaşmazlıklar
 • Gruplararası Anlaşmazlıklar
 • Çatışma Kavramı
 • Çatışmayı Yönetme

EĞİTİMİN SÜRESİ: 1 Gün

BİRLİKTE ÇALIŞTIĞIMIZ KURUMLARDAN BAZILARI:

DEVLET KURUMLARI VE ÖZEL KURUMLAR

 • İMMİB (İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri)
 • İş Bankası Eğitim Genel Müdürlüğü
 • Garanti Bankası
 • Garanti Teknoloji
 • Yapı Kredi Bankası
 • Akbank
 • Anadolubank
 • TAV
 • Sancaktepe Belediyesi
 • Pendik BELEDİYESİ
 • KALDER
 • BMC
 • Limango
 • Johnson&Johnson
 • Borusan Lojistik
 • Adidas
 • Cargill
 • Acıbadem
 • Ağaoğlu
 • Alarko
 • Samsung
 • Bosch
 • Casper

EĞİTİM KURUMLARI

 • Harp Akademileri
 • Harp Okulları ve Askeri Liseler
 • Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği
 • Maltepe Üniversitesi
 • Okan Üniversitesi
 • VKV Koç Özel İlköğretim Okulu ve Lisesi
 • İstek Vakfı Eğitim Kurumları
 • TED Koleji
Mesaj göndermek için tıklayınız.
1
Online Terapi Tıklayınız!
Scan the code
Merhaba,
Bize buradan ulaşabilirsiniz