PSİKOLOJİK TESTLER

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WİSC-R)

6–16 yaş grubuna yönelik olarak bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel bir zeka testidir. Bu test bireysel olarak uygulanan bir testtir. Uygulaması 1 – 1,5 saat sürmektedir.

Her alt testin soruları test yönergesine uygun bir şekilde çocuğa yöneltilir ve çocuktan sorulan soruları yanıtlaması istenir.

Wisc-r Testi Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.

Wisc-r Testi Uygulama Şekli: Her alt testin sorularını yönergeye uygun bir şekilde çocuğa yöneltilir ve çocuktan bu soruları yanıtlaması istenir.

Wisc-r testi, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden, her bölümde bir yedek, 5 ana test olmak üzere altı alt testten oluşmaktadır. Herhangi bir alt testin bozulması durumunda bozulan alt testin bulunduğu bölüme ait yedek test uygulanır.

Wisc-r testi sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü elde edilir. Wisc-r testinin bazı alt testleri süreye dayalı olarak uygulanır.

Wisc-r zeka testi ülkemizde kullanılan yetenek ve zeka testleri arasında geçerlik ve güvenirliği en yüksek olanıdır. Alt testlerinde değişik yetenek alanlarından örnekler bulunması, yorum ve puanlama kriterlerinin netliği, sonuçlarının açık, anlaşılır ve tatmin edici olması bu zeka testinin daha fazla tercih edilmesine neden olmaktadır.

Wisc-r testi zekayı çeşitli boyutlardan oluşan bir genel yetenek olarak kabul etmektedir. Wisc-r zeka testinde her alt test farklı bir yeteneği ölçebilmek amacıyla geliştirilmiştir. Bütün alt testlerde kendini gösteren bir genel zekanın varlığı kabul edildiği için alt testler arasında anlamlı ilişkiler bulunması beklenmektedir. Alt testlerden alınan standart puanlar arasındaki belirgin sapmalar klinik veri niteliği taşır ve deneyimli bir wisc-r uygulayıcısı öğrenme güçlüğü, disleksi gibi olası problem alanlarını bu testin yorumlanması esnasında tespit edebilir.

Üstün yetenekli çocuklara yönelik akademik çalışmalar yürüten tüm kurumlar ve okullar Wisc-r zeka testi sonuçlarına göre değerlendirme yapmaktadırlar.

Cattell Zeka Testi

R.B. Cattel tarafından geliştirilmiş olan Cattel Zeka Testi, Bağlan Torol tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Bu test, 6- 14 yaş arası bireylere uygulanmaktadır. Performans ile zeka seviyesini ölçen bir testtir. 4 alt testten, dört ayrı puan elde edilerek kişinin zeka seviyesi hesaplanır. Sınırlandırılmış süre uygulaması vardır, bu süre 25 dakikadır. Kültürden bağımsız olan Cattel zeka testi tüm toplumlara uygulanabilir. 2A, 2B ve 3A olmak üzere üç formu vardır. Yaş ve eğitim gruplarına göre bu formlar ayrılır.

Testin Türü: Zeka-Performans testidir.

Uygulanacak Yaş Grubu: 4-7 yaş, 7-14 yaş ve 14 yaş üstü bireylere uygulanabilir.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel ve grup olarak uygulanabilir.

Uygulama Şekli: Uygun yaş grubuna göre bireyin kendisine verilen formu belirli bir süre içerisinde yanıtlaması istenir.

Uygulayıcının Niteliği ve Eğitimi: Bu testi uygulayabilecek kişilerin üniversitelerin psikoloji ya da psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunları olması gerekmektedir. Testi uygulayabilmek bir eğitim sürecini gerektirmezken yorumlayabilmek için eğitim almış olması gerekmektedir.

Porteus Labirentleri Zeka Testi

Genel yeteneği belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Sözel açıklamaya dayalı bir test değildir. 12 labirentten oluşmaktadır. Sınırlandırılmış bir süre uygulaması yoktur.

Testin Türü:Bireysel zeka testi olarak kullanılmaktadır.

Uygulanacak Yaş Grubu:7,6-14 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır..

Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.

Uygulama Şekli:Çocuğun labirentlerdeki çıkış yolunu bulması esasına dayanmaktadır.

Uygulayıcının Niteliği ve Eğitimi:Ölçme aracını uygulayanlar, psikolojik danışma ve rehberlik, eğitimde psikolojik hizmetler ve psikoloji lisans mezunu olmanın yanında bu ölçme aracıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile meslek örgütleri tarafından verilen eğitim yaşantısına katılarak sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir.

S.D.Porteus tarafından geliştirilmiş olan Porteus Labirentleri Testi Bağlan Torol tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Bu test, 7-14 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zekâ testi olarak kullanılmaktadır. Zekânın planlama ve genel yeteneğini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. 12 labirentli kartlardan oluşmaktadır. Sınırlandırılmış süre uygulaması yoktur.

Alexander Zeka Testi

Bu testle ilkokulu bitiren çocukların teknik kâbiliyetlerini ölçmek ve onları daha ileri sınıflara (özellikle sanat okullarına) yöneltmek maksadıyla hazırlanmıştır. Test aynı zamanda özel sınıflarda okutulması gereken çocukların tespitinde çok işe yaramaktadır. Testte tahta kutulardan, boyalı küplerden çeşitli problemler çözülmesi istenir.

Good Enough-Harris İnsan Çizim Testi

Ölçtüğü davranış/nitelik: Zeka

Ölçek türü: Performans testi. Grup olarak da uygulanır.

Kimlere uygulanabildiği: 7,8 ve 9 yaş çocuklarına

Uygulama süresi: Zaman sınırlaması yoktur.

Çocuğun çizdiği insan resmine bağlı olarak aldığı puana karşılık gelen zeka değerini ortaya çıkarır. Yaş grubuna göre değerlendirme ve puanlaması değişir. Ayrıca kadın ve erkek olmak üzere iki alt testi vardır. Testin ayrıca dinamik temelli yorumlaması yapılarak çocukta yer alan çatışmalar, benlik algısı, aile içi ilişkileri ve sosyal boyutuna ilişkin analitik bir değerlendirme de yapılmaktadır.

Stanford - Binet Zeka Testi

İki form halindedir. Birinci form 2 ile 16 yaşına kadar bireylerin zekasını ölçen bireysel zeka testidir. Bu test merkezimizde uygulanmaktadır. İkinci form 16 ve yukarı yaşlar için olan formu merkezimizde uygulanmamaktadır

Kent E.G.Y. Zeka Testi

giye ve dile dayanan bir testtir. Sözeldir, sürat testi değildir. Zaman sınırlaması yoktur. 6-14 yaş arasındaki bireylerin zekasını incelemeye yarar. Asıl amacı patolojiyi saptamaktır.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Çocuk ruh sağlığı alanında çalışan Psikologlar tarafından uygulanmaktadır. Ankara gelişim tarama envanteri (AGTE), bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir değerlendirme aracıdır.

Annelere sorularak ‘evet, hayır, bilmiyorum’ şeklinde yanıtlanan toplam 154 maddeden oluşmuştur. Sorular gelişimin farklı, ancak birbirleriyle ilişkili

 • Dil-bilişsel,
 • İnce motor,
 • Kaba motor,

Sosyal beceri öz bakım alanlarını temsil edecek biçimde düzenlenmiştir.

Agte testi soru dağılımları;

1-) Sütun DİL BİLİŞSEL (DB) alanı temsil eder. 65 maddeden oluşan bu alt test, basit ses ve sözel davranışlar ile karmaşık dil ifadeleri, dili anlama ve açık olarak ifade edebilme, basit problemleri çözme, sayı, zaman kavramı gibi becerileri kapsar

2-) Sütun İNCE MOTOR (İM) alanı temsil eder. 26 maddeden oluşan bu alt test basit el ve göz koordinasyonundan karmaşık ince motor davranışlara kadar uzanan görsel motor becerileri kapsar

3-) Sütun KABA MOTOR (KM) alanı temsil eder. 24 alt maddeden oluşan bu alt test hareket ve hareketle ilişkili kuvvet, denge ve koordinasyonu yani tüm vücudu ilgilendiren hareketleri kapsar.

4-) Sütun SOSYAL BECERİ VE ÖZBAKIM (SB-ÖB) alanı temsil eder. 39 alt maddeden oluşan bu alt test yeme, içme, tuvalet temizliği ve giyinme gibi öz bakım alışkanlıkları ile özerklik, sosyal etkileşim ve inisiyatif gibi özelliklerin genel bir ölçümüdür

5-) AGTE envanterinde toplam 154 madde üzerinden son olarak, GENEL GELİŞİM puanı hesaplanır. Bu toplam puan bize çocuğun genel gelişimini göstermektedir.

Gesell Gelişim Figürleri Testi

1-7 yaş arası çocuklara uygulanır. Kolaydan zora doğru sıralanmış 9 şekilden ibarettir. İtemler her yaşın seviyesine göre düzenlenmiştir. Test uygulanırken zaman sınırlaması yapılmamaktadır. Çocuğun silgi kullanmasına izin verilmemektedir. Başarabildiği item çocuğun zihin yaşını verir. Bu test sonucuna dayanarak çocukta ortalama zekâ bölümü hesaplanır.

Ölçtüğü davranış/nitelik:Görsel algı gelişimi
Ölçek türü: Performans testi. Grup olarak da uygulanır.

Uygulama süresi: Zaman sınırlaması yoktur.

Kapsamı: 9 geometrik şekil bulunur.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi okula gidecek çocukların psikolojik olarak okula hazır olup olmadıklarını ölçer. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur.

Testin sonucunda, çocuğunuzun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir. Merkezimizde bu test uygulanmaktadır.

Peabody Resim Kelime Alıcı Dil Yeteneği Testi

2-12 yaş arası çocuklara uzman kişiler tarafından uygulanan performans testidir. Çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Her kartta sekiz resmin bulunduğu 50 karttan oluşmaktadır. Maddelere verilecek cevaplarda süre sınırı yoktur. Bireylerden kartın her iki tarafında bulunan dört resimden söylenilene uygun resmi göstermesi istenir. Test; çocukta alıcı dil becerilerini, kelime-kavram bilgisinin gelişimini saptamada kullanılır. Kronolojik yaşına göre çocuğun alıcı dil yaşı belirlenir. Sonuca göre dil gelişimiyle ilgili olarak uzman desteğiyle erken önlem alınması veya dil gelişiminin önerilen çeşitli yollarla zenginleştirilmesi sağlanır.

KHT (Okula Hazırlık Değerlendirme Testi)

6 yaş 4 ay öncesinde (zeka testinin alt sınır yaşı olması dolayısıyla) anasınıfın da zorlanma yaşayan ve ilkokula başlamasında tereddüt edilen çocukların temel bilgi ve becerilerini sınamaya yarar. Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır. Sayı kavramı, form ayırt etme, Renk kavramı, sembol eşleme, alıcı dil gelişimi, algı ve muhakeme gelişimi, ifade edici dil gelişimi ve genel edinilmiş bilgi alt testlerini içeren 7 bölüm ve 90 maddeden oluşmaktadır.

Moxo Dikkat Testi - Dikkat Dağınıklığı Testi

MOXO Sürekli Performans Testi (MOXO d-CPT) klinik ve bilimsel olarak onaylanmış bir testtir. “MOXO testi nedir?” sorusuna 6-12 yaş aralığındaki çocuklarda ve 13-65 yaş arası yetişkinlerde kullanılmak üzere geliştirilmiş olan bir online dikkat ölçme testi şeklinde cevap verilebilir. Dünya üzerinde 30’u aşkın ülkede bugüne kadar 450.000’in üzerinde MOXO testi uygulanmıştır ve test, çocuk psikiyatrisi kliniklerinde hala en sık olarak uygulanan dikkat ölçme testleri arasında yer alır. Test ile toplamda 420 tepki ve 420 tepkisizlik eylemi ölçülür, aynı zamanda dünya üzerindeki tek objektif ve çeldiricili test olarak tanımlanır. Ülkemize bakıldığında ise yalnızca son 4 yılda 40 binin üzerinde MOXO uygulaması yapıldığı, kullanımın giderek yaygınlaşmaya devam ettiği görülmektedir.

MOXO dikkat testi DEHB tanısının koyulmasına yardımcı olması nedeniyle de sıklıkla tercih edilir. MOXO, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun dört ana belirtisi olan dikkat eksikliği, zamanlama problemi, dürtüsellik ve hiperaktivitenin ölçülmesini sağlar. Bilgisayar üzerinden yapılan MOXO dikkat testi görsel ve işitsel çeldiricilerden oluşmaktadır. Test sırasında katılımcıdan belirli bir hedef ortaya çıktığında yanıt verilmesi, bu hedef dışındakilere ise yanıtsız kalması istenir. Aynı zamanda dikkat dağınıklığı testi bu işlemi yaparken katılımcının görsel ve işitsel çeldiricilerden nasıl etkilendiğini belirler. Buna ek olarak hedeflere karşı verilen performans yanıtlarına göre dikkat eksikliği, zamanlama problemi, dürtüsellik ve hiperaktivitenin ölçülmesi sağlanır. Çocuklar için uygulanması durumunda MOXO testi yaklaşık olarak 15 dakika, genç ve yetişkinlerde uygulandığında ise yaklaşık 18 dakika sürmektedir.

Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

Bu test, çocuklarda görsel motor işlevi görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakalarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi). Performans testidir. 9 karttan oluşan şekilleri kişinin boş bir kâğıda kopya etmesi istenir.

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

Görsel algı, görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yorumlama yeteneğine denir.

Görsel algılamadaki yetenekleri sayesinde çocuklar okumayı, yazmayı, aritmetik yapmayı ve okuldaki başarıları için gerekli olan tüm diğer becerileri öğrenmektedirler.

Görsel algılama problemleri, belirleme, ayırma, hatırlama, görsel duyuyu yorumlama eksikliğinden kaynaklanır.

Küçük çocuklarda bu durum geometrik şekilleri yapamama, şekil- zemin karıştırma, nesneleri değiştirme ve yönlendirmedeki eksiklerle ortaya çıkar.

Çocuk büyüdükçe bu problemler harf ve kelimeleri okumada kendini gösterir.

Görsel Algılama Beş Alanda İncelenmiştir:

 • El-Göz Koordinasyonu
 • Şekil-Zemin Ayırımı
 • Algılama Sabitliği
 • Mekanla Konumun Algılanması
 • Mekan İlişkilerinin Algılanması

Benton Kognitif Fonksiyonlar ve Görsel Hafıza Testi

Görsel belleği ölçmeye yarayan bir performans testidir. 8 yaş üstü kişilere bireysel olarak uygulanır. Kısa süreli bellek kaybının saptanmasında etkilidir. Görsel birleştirme, görsel algılama ve hatırlamayı değerlendiren test 15 karttan oluşmakta ve C, D ,E formları bulunmaktadır.

Testin Türü: Performans testidir. Bireysel olarak uygulanır.

Uygulanacak Yaş Grubu: 8 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilir. Uygulama süresi 20 dakikadır.

Uygulayıcının Niteliği ve Eğitimi:Bu testi uygulayabilecek kişilerin üniversitelerin psikoloji ya da psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunları olması gerekmektedir. Testi uygulayabilmek bir eğitim sürecini gerektirmezken yorumlayabilmek için eğitim almış olması gerekmektedir.

Burdon Dikkat Testi

Bu test çocuğun, dikkat gücünü ölçer. Çocuklara bir sayfa üzerine gelişigüzel dizilmiş harfler verilir. Bu harfler belli ve düzenli aralıklarla dizilmiştir. Her sayfada (30) satır vardır. Sayfadaki her harfin sayısı bilinir. Örnek olarak hazırlanan arka sayfadaki testte 31 tane (a), 29 tane (g), 31 tane (b) ve 29 tane (d) harfi bulunmaktadır.

Burdon testi “10-20” yaşlarındakilere uygulanır.

Sayfanın önceden ayarlanmış bir süresi vardır.

Saat Çizme Testi

Demansın erken evrelerinde ilk bozulan testlerden biri olarak kabul edilmektedir. Hastadan saat çizmesi, içine sayıları yerleştirmesi ve söylenen zamanı işaretlemesi istenir. Konstrüksiyonel praksi, anlama, planlama yeteneğini test eder.

Mini Mental Test

Kısa tarama testi demans taraması için en sık kullanılan testtir. On bir sorudan oluşur ve 30 puan üzerinden değerlendirilir. Tamamlanması yaklaşık 10 dakika sürer. Yirmi dört-otuz puan arası normal, 18-23 puan arası hafif demans, 17 puan ve altı ciddi demansla uyumludur. Oryantasyon, hafıza, dikkat, hesaplama, hatırlama, lisan, motor fonksiyon ve algılama, visiospasiyel yetenekleri test eder. Kolay ve hızlı uygulanabilir oluşu en büyük avantajıdır. Yalancı negatif ve yalancı pozitif olduğu durumları bilmek gereklidir. Hafif kognitif bozukluk, ilerlemiş kognitif bozukluk, frontal lob demansı, eğitim düzeyi düşük olanlar ve iyi dil bilmeyenlerde yalancı pozitif sonuç; eğitim düzeyi yüksek olanlarda yalancı negatif sonuç alınabilir.

 

Temelde frontal lob faaliyetlerini yani alışılmış bir davranış örüntüsünü bastırabilme, olağan olmayan bir davranışı yapabilme ve uygunsuz uyaranı bastırabilme gibi yetenekleri ölçer. Özellikle kafa travmaları, trafik kazası sonrası oluşan hafıza sorunları, planlama ve organizasyon sorunları gibi durumların tespitinde kullanılır

Wecshler Memory Scala

Testin amacı bellek fonksiyonlarının çeşitli yönlerinin ölçümünü sağlamaktır. Kullanılan araçlar; el kitabı, uyarıcı kartları ve kayıt formundan oluşmaktadır. Ölçek 16-74 yaş arasındaki bireyler için geliştirilmiştir. Genel Bilgi ve Yönelim, Zihinsel Kontrol Anlık Bellek Mantıksal Bellek, Görsel Çağrışım Çiftleri, Sözel Çağrışım Çiftleri, Görsel Üretim ve sayı dizileri alt testlerinden oluşmaktadır. Uygulaması yaklaşık 45 dakika sürmektedir.

Stroop Testi

Temelde frontal lob faaliyetlerini yani alışılmış bir davranış örüntüsünü bastırabilme, olağan olmayan bir davranışı yapabilme ve uygunsuz uyaranı bastırabilme gibi yetenekleri ölçer. Özellikle kafa travmaları, trafik kazası sonrası oluşan hafıza sorunları, planlama ve organizasyon sorunları gibi durumların tespitinde kullanılır.

Boston Adlandırma Testi

31 adet büyük nesne çiziminden oluşur. Çok iyi bilinen (ağaç, kalem gibi) maddelerden, sona doğru anlaşılmaz maddelerin çizimlerine doğru değişen bir sıralamadan oluşur. Daha çok afazik hastalarda kelime hatırlaması ve kelime düzeyinin ölçülmesini sağlar. Sözel yetenekleri değerlendirmede yararlı bir testtir.

Test afazik hastalarda adlandırma bozukluklarını etkili biçimde ortaya çıkarır. Adlandırma hatalarını değerlendirmede kullanılırsa da, sağ hemisfer hasarı olan hastalarda (algısal parçalanmayı da yansıtır) ve demansiyel hastalarda (bozulmanın varlığı ve derecesini değerlendirir) da yaygın olarak kullanılır.

Sözel Bellek Süreçleri Testi

Sözel öğrenme ve belleğin çok faktörlü araştırılması için geliştirilmiş bir testtir. Bir kelime listesi öğrenme testidir. Kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe transfer: USB deposunda koruyabilme; geri getirip hatırlama, tanıyarak hatırlama: hipocampal tipte bellek kaybı, dikkate sekonder tipte bellek kaybı gibi durumları ölçer. 15 kelimenin belirli sayıda tekrarı şeklinde uygulanır.

Problem Tarama Envanteri

Problem tarama listesi, aşağıda belirtilen alanlardaki problemleri kapsar

 1. Bölümde beden-sağlıkla ilgili problemler.
 2. Bölümde okul ortamı ile ilgili problemler.
 3. Bölümde aile ile ilişkiler konusundaki problemler.
 4. Bölümde para-meslek konusundaki problemler.
 5. Bölümde toplumsal ilişkilerle ilgili problemler.
 6. Bölümde kişilik ilişkileri ile ilgili problemler.

SCL 90 Belirti Tarama Envanteri

Ölçtüğü davranış-nitelik: Psikolojik sıkıntı belirtileri

Ölçek türü: Kağıt-kalem testi. Grup olarak da uygulanabilir.

Kimlere uygulandığı: Yetişkinler

Uygulama süresi: Zaman sınırlaması yoktur.

Kapsamı: Değişik hasta grupları ve normallerle yapılan çalışmalarda kendini tanıtma  envanteri olarak kullanılan SCL-90 , 90 maddeden ve 10 alt testten oluşmaktadır

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri dünyada en yaygın kullanılan yetişkin psikopatoloji ve kişilik testidir. Çeşitli ruh sağlığı uzmanları ve psikologlar MMPI envanterini ayırıcı tanıyı koymak, tedavi planını oluşturmak veya personel seçiminde işe uygun kişiyi seçmekte kullanmaktadır. Ayrıca adli psikologlar hukuksal prosedür çerçevesinde suça bulaşmış veya suça bulaşmış olma şüphesi olan kişilere MMPI uygulamaktadır.

Uygulanan bireyin kişilik özelliklerini objektif ve bilimsel kriterler kullanarak ortaya çıkartabilen bir özelliğe sahiptir. Kağıt-kalem testidir. Bireysel ve grup olarak uygulanabilir. 16 yaş üstü en az orta eğitim seviyesindeki bireylere uygulanır. Zaman sınırlaması yoktur. 1,5-2 saatte uygulanabilir. Envanterin, sağlığı, psikosomatik belirtileri, motor bozukluklar, cinsel, dini, politik ve sosyal tutumlar, eğitimsel, ailevi ve evlilik sorunları ile çeşitli nevrotik ve psikotik eğilimleri ölçmeyi amaçlayan 566 maddesi 10 klinik ve 3 geçerlik alt testi vardır. “doğru”, “yanlış” şeklinde self-report olarak yanıtlanır.

Hacettepe Kişilik Envanteri

Bireylerin kişilik özelliklerini, kişisel sosyal uyum düzeylerini ölçmek, klinik ve normal vak’aları teşhis etmek ve ruh sağlığı taramaları yapmak amacıyla kullanılır.

Güvenilirliği ve geçerliliği oldukça yüksektir. Klinik vakaları tespit etmek amacıyla tarama envanteri olarak da kullanılmaktadır.

Rorschach Mürekkep Lekesi Testi

Mürekkep lekelerinden oluşan on kart yoluyla uygulanır. İlk defa şizofren, manik, histerik ve diğer klinik grupların farklı algılama dozları olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bireyleri normal ve anormal olarak ayırt etmede bu algısal özelliklerin önemli olduğu gözlemlenmiştir. Ruh hastalıkların teşhisinde kullanılmaktadır. Uygulamak için özel eğitim gerekmektedir.

Children’s Apperception Test (C.A.T.)

Çocuklar için uygulanan sözel bir testtir. Bireysel olarak uygulanır. 3-10 yaş çocuklarına uygulanır. Zaman sınırlaması yoktur. Projektif yaklaşımlı olan test, hayvanlarla ilgili düzenlenmiş 10 resimden oluşmaktadır.

Beier Çocuk ve Yetişkinler için Cümle Tamamlama Testi

Yansıtma tekniklerinden olan bu test, geniş kullanım alanına sahiptir. Bireylerin ve grupların tutum ve duygularının incelenmesinde yararlanıldığı gibi, klinik çalışmalarda da kullanılmaktadır. Bu testle okul , işyeri gibi ortamlarda sıklıkla rastlanılan sorunlarda tespit edilmektedir. Testin A ve B formu vardır. A formu, 8 ile 16 yaşlar arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. B formu ise, daha yukarıdaki yaşlara özgü bir testtir. A formunda 56; B formunda da 67 eksik cümle vardır.

Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi

4-12 yaş arasındaki çocukların iç dünyalarını ve olası çatışmalarını anlamak için psikanalitik teori temelli hazırlanmış bir projektif testtir. 10 tane tamamlanmış öyküden oluşan test bireysel olarak uygulanır. Testte zaman sınırlaması yoktur.

Tematik Algı Testi (T.A.T.)

T.A.T. 30 tane resim kartından oluşmaktadır. Resimler uyarıcı olarak kişide düşünmeyi canlandırabileceği kişiler arası ilişkileri kendine özgü biçimde alabileceği içerikte hazırlanmıştır. Resimler somut ve ayrıntıyı gösterecek şekilde değil, hayal gücünü harekete geçirebilecek şekilde silik, kapalı ve sembolik olarak hazırlanmıştır. T.A.T. çocuklar, gençler ve yetişkinlerin komplekslerini, heyecanlarını, duygularını ve önemli ihtiyaçlarını açığa çıkarmak için uygulanmaktadır. Yetişkinler ve gençler olarak ikiye ayrılır.

Peri Masalları Testi

Çocuğun aile dinamikleri, çatışmaları, kaygısının doğası, agresyonu gibi ruhsal dinamiklerinin ortaya çıkmasına olanak veren projektif bir testtir.

Koppıtz İnsan Çizim Testi

Koppitz İnsan Çiz Testi, çocukların duygusal durumlarını değerlendirmeyi amaçlayan bir testtir. Bu test, çocukların çizimleri üzerinden yapılır ve çocuğun duygusal durumunu anlamaya yardımcı olur. Koppitz İnsan Çiz Testi, genellikle çocukların duygusal zorluklarını tespit etmek için kullanılır.

Koppitz İnsan Çiz Testi, bir psikolog tarafından yapılır. Çocuğa bir kağıdın üzerine çizmeyi ister ve çocuğun çizimini inceler. Çocuğun çizimine göre, çocuğun duygusal durumu değerlendirilir. Örneğin, çocuğun çiziminde karanlık renklerin kullanılması veya çizimde tehlikeli nesnelerin olması, çocuğun duygusal zorluklar yaşadığını gösterebilir.

Koppitz İnsan Çiz Testi sonuçları, çocuğun duygusal durumunu gösterir. Test sonuçları, çocuğun çizimlerine göre değerlendirilir ve çocuğun duygusal zorlukları tespit edilir. Test sonuçları, çocuğun duygusal durumunu anlamaya yardımcı olur ve çocuğun eğitimine yönelik önerilerde bulunulmasında kullanılır.

KUDER Mesleki İlgi Envanteri

Bireyin meslek ilgilerini saptamak amacıyla uygulanır. Bireyi ilgisine göre bir mesleğe yöneltmek amacıyla kullanılmaktadır. Merkezimizde uygulanmaktadır.

Mesleki Yönelim Envanteri

Bu ilgi envanteri bireyin, çeşitli iş ve mesleklere olan ilgi ve isteklerini ortaya koymaktadır. Buna göre birey, envanter sonuçları ile iş ve mesleklere yönelmesinde ilgi ve isteklerine uygun doğru seçimler yapmasına yardımcı olur.

KDE Kendini Değerlendirme Envanteri

Meslek ve program seçimi sorunu ile karşılaşan öğrencilere uygulanır. Öğrencilerin, yetenekleri, ilgileri, meslek değerleri ile ilgili sağlıklı kararlar verebilmeleri amacıyla uygulanır.

Holland Mesleki Tercih Envanteri

Mesleki Olgunluk Ölçeği

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği

Kişilik Meslek Envanteri

Edwards Kişisel Tercih Envanteri

Mesaj göndermek için tıklayınız.
1
Online Terapi Tıklayınız!
Scan the code
Merhaba,
Bize buradan ulaşabilirsiniz